Federal Trade Commission

Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

ปัจจุบันการเผยแพร่บทความในอินเทอร์เน็ตหรือวิธีปากต่อปาก มีอิทธิพลสูงและไปอย่างรวดเร็ว คณะกรรมการการค้าภายในของสหรัฐฯ (Federal Trade Commission - FTC) (Wiki) จึงออกกฏให้ผู้รีวิวหรือเผยแพร่สินค้าทุกชนิดต้องบอกว่าได้รับผลตอบแทนหรือไม่ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ 11,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 368,000 บาท) ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นได้รับชุดผลิตภัณฑ์นั้นมาฟรี หรือรับสิ่งใดเป็นการตอบแทนก็ตาม กฏหมายนี้มีผลบังคับใช้ 1 ธันวาคม

ที่มา FTC, LA Times

Pages