Tags:
Node Thumbnail

หลังจากที่ทางรัฐบาลพม่าเปิดให้ประมูลใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมไปเมื่อเดือนเมษายน มีกลุ่มบริษัทผู้สนใจร่วมประมูลกว่า 90 กลุ่ม ผ่านการคัดเลือกจนเหลือ 11 กลุ่ม ในวันนี้ก็ได้ 2 ผู้ชนะเป็นที่เรียบร้อย ได้แก่ Telenor บริษัทโทรคมนาคมสัญชาตินอร์เวย์ และ Ooredoo จากกาตาร์ (ชื่อเดิม Qatar Telecom)

กระทรวงการสื่อสารของพม่าระบุว่า ทั้งสองกลุ่มจะได้รับใบอนุญาตภายในเดือนกันยายนนี้ และต้องเปิดให้บริการภายใน 9 เดือนหลังจากได้รับใบอนุญาต โดยภายใน 5 ปีต้องให้บริการเสียงครอบคลุมพื้นที่ 3 ใน 4 ของประเทศ และบริการข้อมูลครอบคลุมพื้นที่ครึ่งหนึ่ง

Tags:
Node Thumbnail

หลังจากที่ทางรัฐบาลพม่าเปิดให้ประมูลใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมไปเมื่อเดือนเมษายน มีกลุ่มบริษัทผู้สนใจร่วมประมูลกว่า 90 กลุ่ม ผ่านการคัดเลือกจนเหลือ 11 กลุ่ม ในวันนี้ก็ได้ 2 ผู้ชนะเป็นที่เรียบร้อย ได้แก่ Telenor บริษัทโทรคมนาคมสัญชาตินอร์เวย์ และ Ooredoo จากกาตาร์ (ชื่อเดิม Qatar Telecom)

กระทรวงการสื่อสารของพม่าระบุว่า ทั้งสองกลุ่มจะได้รับใบอนุญาตภายในเดือนกันยายนนี้ และต้องเปิดให้บริการภายใน 9 เดือนหลังจากได้รับใบอนุญาต โดยภายใน 5 ปีต้องให้บริการเสียงครอบคลุมพื้นที่ 3 ใน 4 ของประเทศ และบริการข้อมูลครอบคลุมพื้นที่ครึ่งหนึ่ง

Tags:
Node Thumbnail

ถ้ายังจำกันได้ เมื่อต้นปีเราเห็นข่าว Orange ใจป้ำ คนแอฟริกา-ตะวันออกกลางเข้า Wikipedia ไม่คิดค่า Data ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจมากอย่างหนึ่ง

Pages