กระทรวงการคลัง

Tags:
Node Thumbnail

กระทรวงการคลังออกกฏกระทรวง ฉบับที่ 355 ตามพ.ร.บ.ร่างแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 48 ที่เปิดทางให้กระทรวงการคลังสั่งให้สถาบันการเงินส่งข้อมูลของผู้ที่ได้รับเงินเข้าบัญชีทุกบัญชีรวมกันเกินจำนวนครั้งที่กำหนด (3,000 ครั้งต่อปี หรือ 400 ครั้งแต่ยอดเกิน 2 ล้านบาท)

Tags:
Node Thumbnail

กระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเตรียมจะปรับโครงสร้างภาษีออนไลน์ เช่นเดียวกับที่หลายประเทศเริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว โดยจะเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กับ 5 กลุ่มเว็บไซต์ยักษ์ใหญ่ ตั้งแต่อีคอมเมิร์ซอย่าง Lazada, Alibaba กลุ่มโซเชียลมีเดียที่มีรายได้จากโฆษณาอย่างเฟซบุ๊ก กูเกิลและ YouTube กลุ่มเว็บไซต์จองที่พักโรงแรม, กลุ่มเว็บไซต์จองตั๋วคอนเสิร์ต และเว็บไซต์นายหน้าขายสินค้าและบริการ อาทิ ประกันออนไลน์และเว็บไซต์หาคู่

Tags:
Node Thumbnail

ต่อจากข่าว รมว. คลัง ชี้แผน National E-payment ไม่ได้มีแค่ PromptPay ตั้งเป้าลดต้นทุนการใช้เงินสดให้ประเทศ โดยมีประเด็นเรื่องเครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) รวมอยู่ด้วย

ล่าสุด นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์ว่ากำลังให้กรมสรรพากรพิจารณาการลดภาษีหัก ณ ที่จ่ายลงเหลือ 2-3% จากปัจจุบัน 3-5% เพื่อจูงใจให้ร้านค้าติดตั้งเครื่องรับบัตร EDC ส่วนร้านค้าที่ไม่เข้าร่วมโครงการจะต้องจ่ายในอัตราเดิม

นายอภิศักดิ์ บอกว่าปกติแล้วร้านค้ามักไม่กล้าขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ้าย เพราะกลัวกรมสรรพากรไปตรวจสอบภาษีนั่นเอง

Tags:
Node Thumbnail

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวปาฐกถาในงานสัมมนา E-payments: Driving Thailand's Economy Forward ที่จัดโดยหนังสือพิมพ์ Bangkok Post โดยกล่าวถึงแผนการ National E-payment ของรัฐบาล

นายอภิศักดิ์ บอกว่าประเทศไทยไม่ค่อยพูดถึงประสิทธิภาพของภาคการเงินกันมากนัก เรื่องเงินอิเล็กทรอนิกส์พูดกันมานานแล้วแต่ไม่เกิดสักที รัฐบาลจึงลงมาทำโครงการ National E-payment เปรียบเสมือนลงทุนทำซูเปอร์ไฮเวย์ให้ทุกคนใช้งาน ธนาคารรายเล็กที่อาจมีงบลงทุนไม่เท่ารายใหญ่ก็สามารถมาใช้โครงสร้างพื้นฐานนี้ได้ องค์กรที่ไม่ใช่ธนาคาร (non-bank) ก็ใช้ได้ เมื่อทุกคนอยู่บนโครงสร้างเดียวกัน ก็มาแข่งกันที่คุณภาพของผลิตภัณฑ์แทน ประชาชนก็ได้ประโยชน์

Tags:
Node Thumbnail

คณะรัฐมนตรีรับทราบการแต่งตั้ง คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ (National Start Up Committee) ทำหน้าที่สนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น (Start Up) ใน 4 ประเด็นคือ เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น, มีความพร้อมในการทำธุรกิจ, มีองค์ความรู้ด้านการเป็นเจ้าของกิจการ, บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่สนับสนุนวิสาหกิจ คณะกรรมการชุดนี้มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน และมีผู้แทนจากภาครัฐ-เอกชนร่วมในคณะกรรมการด้วย

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังตั้งกองทุนเพื่อร่วมลงทุนกับวิสาหกิจเริ่มต้น (Start Up) มูลค่า 3,000 ล้านบาท มีแหล่งเงินทุนจากกองทุนรวมวายุภักษ์ และธนาคารกรุงไทย สำหรับรายละเอียดยังอยู่ในขั้นการพิจารณาของกระทรวงการคลัง

Tags:
Node Thumbnail

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ นอกจากอนุมัติงบประมาณ "โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล" 3.75 พันล้านบาท ยังเห็นชอบในหลักการของ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอด้วย

ขั้นถัดไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ และคณะรัฐมนตรียังตั้ง "คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment" ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ (สมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เป็นประธาน เพื่อผลักดันแผนงานนี้ด้วย

แผนยุทธศาสตร์ National e-Payment Master Plan ประกอบด้วย 5 แผนงานสำคัญ ได้แก่

Tags:
Node Thumbnail

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (8 กันยายน 2558) อนุมัติมาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยมีประเด็นที่เกี่ยวกับธุรกิจเกิดใหม่ (startup ทุกประเภทไม่จำกัดเฉพาะไอที) ดังนี้

Tags:
Node Thumbnail

บอร์ด กทค. เพิ่งจะลงความเห็นรับรองการประมูล 3G ไปได้ยังไม่ทันข้ามวัน กระทรวงการคลัง โดยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลาง หรือ กวพ.อ ได้ทำหนังสือ "ด่วนที่สุด" ที่ กค (กพวอ) 0421.3/42301 ลงวันที่ 18 ต.ค. 2555 ส่งตรงถึงประธาน กสทช. (พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี) โดยชี้ว่าการประมูลคลื่นความถี่ 3G เมื่อวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา มีการฮั้วประมูลกันอย่างชัดเจน