Tags:
China

รัฐสภาจีนเปิดเผยร่างกฎหมายความมั่นคงทางไซเบอร์ เน้นการเพิ่มอำนาจของรัฐในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และบรรษัทข้ามชาติ เพื่อช่วยเสริมการพัฒนาและสร้างความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ และเพื่อให้สอดรับกับกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับล่าสุด

ตัวอย่างข้อกฎหมาย มาตรา 50 ให้อำนาจในการตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ อาจมาจากเหตุจลาจลในอุรุมชีเมืองหลวงของมณฑลซินเจียงปี 2009 และถูกตัดอินเทอร์เน็ต 10 เดือน และข้อกำหนดอื่นๆ เช่น กำหนดให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตต้องจัดเก็บข้อมูลไว้ภายในดินแดนของประเทศจีน การจัดเก็บข้อมูลไว้ในต่างแดนภายใต้วัตถุประสงค์ทางธุรกิจต้องได้รับได้อนุญาตจากรัฐบาล และอุปกรณ์เครือข่ายต้องถูกทดสอบตามมาตรฐานของรัฐบาล และอาจออกแนวทางเรื่องความปลอดภัยเครือข่ายเพิ่มเติมในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยง อย่าง โทรคมนาคม พลังงาน การเงิน การขนส่ง เป็นต้น

Tags:
USA

ปัญหาเรื่องของการเก็บข้อมูลในการโทรศัพท์ของ NSA ในปัจจุบัน ที่ศาลพิเศษของสหรัฐตีความให้ดำเนินการต่อไปได้ เป็นเรื่องที่สร้างความวิตกกังวลว่าจะเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือไม่ เนื่องจากว่าลักษณะในปัจจุบัน การเก็บข้อมูลจะเป็นไปในลักษณะที่เป็น "ก้อน" ข้อมูล มากกว่าจะมีการเจาะจงเฉพาะ แต่ร่างรัฐบัญญัติฉบับใหม่ที่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา อาจจะเป็นทางออกที่ดีขึ้น

Re/code เว็บไซต์ข่าวไอที รายงานว่า คณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฏรของสหรัฐฯ ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ร่างรัฐบัญญัติเสรีภาพของอเมริกา (USA Freedom Act: USAFA) ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ โดยร่างรัฐบัญญัติดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะจำกัดลักษณะการเก็บข้อมูลของทางสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติ (National Security Agency: NSA) โดยจะให้ระบุเป้าหมายหรือข้อมูลที่ต้องการอย่างชัดเจน และต้องขอการอนุมัติจากทางศาลเป็นรายกรณี นอกจากนั้นยังอนุญาตให้บริษัทที่โดนร้องขอเหล่านี้ เปิดเผยข้อมูลการร้องขอเหล่านี้ด้วย

แม้ว่าหนทางของร่างรัฐบัญญัตินี้จะยังอีกยาวไกล (เพราะเมื่อผ่านชั้นกรรมาธิการ จะต้องเข้าไปยังที่ประชุมหลักอย่างเป็นทางการ) แต่ท่าทีในระดับชั้นคณะกรรมาธิการ สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปหน่วยงานความมั่นคงมาโดยตลอดในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ตลอดจนถึงท่าทีของรายงานที่ปรึกษารัฐบาลกลางด้วยเช่นกัน

อนึ่ง คณะกรรมาธิการอีกชุดหนึ่งของสภาผู้แทนราษฏรสหรัฐ ก็กำลังเริ่มต้นการพิจารณาร่างรัฐบัญญัติที่มีความใกล้เคียงกับร่างฉบับนี้เช่นกัน

ที่มา - Re/code

Tags:
USA

ตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นไป รถยนต์ทุกคันที่ขายในสหรัฐอเมริกาจะต้องติดตั้ง "กล่องดำ" คล้าย ๆ กับกล่องดำบนเครื่องบิน ที่จะคอยเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานรถยนต์ หลังจากที่สภาสูงของสหรัฐฯ ได้ผ่านร่างกฎหมายที่บังคับให้รถทุกคันจะต้องติดตั้งกล่องดำดังกล่าว โดยผู้ที่ไม่ทำการติดตั้งกล่องดำในรถยนต์ในปี 2015 จะได้รับการลงโทษด้วย คาดว่าสภาล่างของสหรัฐฯ ก็จะให้ผ่านร่างกฎหมายนี้เช่นเดียวกัน

จากข้อมูลบนเว็บ Infowars ฟังก์ชั่นหลักของกล่องดำนี้คือการเก็บข้อมูล และส่งต่อข้อมูลที่จะช่วยเหลือผู้ขับขี่และผู้โดยสารหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ร่างกฎหมายนี้บอกไว้ว่ารัฐบาลสามารถเข้าถึงข้อมูลในกล่องดำได้ตามคำสั่งของศาล และข้อมูลในกล่องนี้สามารถนำมาใช้เพื่อการสืบสวนของหน่วยงานรัฐในบางกรณีได้

มีความเป็นไปได้ว่าการบังคับติดตั้งกล่องดำของสหรัฐฯ อาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสอดแนมประชาชนได้

ที่มา - Infowars.com ผ่านทาง BGR