Tags:
Node Thumbnail

ปัญหาเรื่องของการเก็บข้อมูลในการโทรศัพท์ของ NSA ในปัจจุบัน ที่ศาลพิเศษของสหรัฐตีความให้ดำเนินการต่อไปได้ เป็นเรื่องที่สร้างความวิตกกังวลว่าจะเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือไม่ เนื่องจากว่าลักษณะในปัจจุบัน การเก็บข้อมูลจะเป็นไปในลักษณะที่เป็น "ก้อน" ข้อมูล มากกว่าจะมีการเจาะจงเฉพาะ แต่ร่างรัฐบัญญัติฉบับใหม่ที่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา อาจจะเป็นทางออกที่ดีขึ้น

Re/code เว็บไซต์ข่าวไอที รายงานว่า คณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฏรของสหรัฐฯ ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ร่างรัฐบัญญัติเสรีภาพของอเมริกา (USA Freedom Act: USAFA) ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ โดยร่างรัฐบัญญัติดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะจำกัดลักษณะการเก็บข้อมูลของทางสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติ (National Security Agency: NSA) โดยจะให้ระบุเป้าหมายหรือข้อมูลที่ต้องการอย่างชัดเจน และต้องขอการอนุมัติจากทางศาลเป็นรายกรณี นอกจากนั้นยังอนุญาตให้บริษัทที่โดนร้องขอเหล่านี้ เปิดเผยข้อมูลการร้องขอเหล่านี้ด้วย

แม้ว่าหนทางของร่างรัฐบัญญัตินี้จะยังอีกยาวไกล (เพราะเมื่อผ่านชั้นกรรมาธิการ จะต้องเข้าไปยังที่ประชุมหลักอย่างเป็นทางการ) แต่ท่าทีในระดับชั้นคณะกรรมาธิการ สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปหน่วยงานความมั่นคงมาโดยตลอดในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ตลอดจนถึงท่าทีของรายงานที่ปรึกษารัฐบาลกลางด้วยเช่นกัน

อนึ่ง คณะกรรมาธิการอีกชุดหนึ่งของสภาผู้แทนราษฏรสหรัฐ ก็กำลังเริ่มต้นการพิจารณาร่างรัฐบัญญัติที่มีความใกล้เคียงกับร่างฉบับนี้เช่นกัน

ที่มา - Re/code

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 9 May 2014 - 07:14 #701898
panurat2000's picture

สภาผู้แทนราษฏร => สภาผู้แทนราษฎร