Tags:
Node Thumbnail

วันนี้ไม่ว่าจะมองไปทางใดเรื่องของ Smart City หรือเมืองอัจฉริยะ ถือเป็นหนึ่งในเรื่องพูดถึงกันอยู่บ่อยครั้ง เพราะเป็นเรื่องของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับเมืองเพื่อให้มีความน่าอยู่มากขึ้น ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลถึงกัน เพื่อเกิดบริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในพื้นที่นั้น และส่งผลให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ปลอดภัยได้มากขึ้น

Tags:
Node Thumbnail

ในการผลักดันให้ประเทศไทยสามารถก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 ได้นั้น อีกหนึ่งกลไกทื่สำคัญคือการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถมีแหล่งเงินทุนที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจได้ในระยะยาว...

Tags:
Node Thumbnail

ซิป้าจับมือร่วมกับสถาบันการเงิน สนับสนุนผู้ประกอบการด้านไอซีทีเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระยะเวลา 2 ปี เฉลี่ยวงเงิน 10,000 ล้านบาท หวังผู้ประกอบการเข้าโครงการค้ำประกัน 400 ราย

Tags:
Node Thumbnail

ซิป้าเดินหน้าผลักดันโครงการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ด้วยการสร้างมาตรฐานและกฎระเบียบ หวังสร้างกลไกสำคัญที่จะช่วยให้เกิดความก้าวหน้า และสร้างโอกาสในการสร้างรายได้จากซอฟต์แวร์ที่ตอบโจทย์ความต้องการ

Tags:
Node Thumbnail

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) จัดกิจกรรมกระบวนการเร่งพัฒนาศักยภาพสตาร์ตอัพสู่สากล โดยเชิญชวนสตาร์ทอัพมาร่วมพูดคุยกับ David Passiak นักการตลาดที่มีดิจิตอลเอเจนซี่อยู่ในซิลิคอนวัลเล่ย์ และเป็นเจ้าของผลงานหนังสือหนังสืออย่าง Red Bull to Buddha: Innovation and the Search for Wisdom หนังสือสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ นอกจากนี้ยังมี Empower: How to Co-Create the Future และ Disruption Revolution: Innovation, Entrepreneurship, and the New Rules of Leadership

สำหรับคอนเซปต์งานเสวนาครั้งนี้คือ Co-Create the Future ที่เชื่อว่าการมีส่วนร่วมคือปัจจัยสำคัญในการสร้างอนาคตทางธุรกิจที่สำเร็จอย่างยั่งยืน

Tags:
Node Thumbnail

ซิป้าเดินหน้ายุทธศาสตร์เศรษฐกิจดิจิทัลตามนโยบายกระทรวงดีอี (DE) ผลักดันแพลตฟอร์มท่องเที่ยวหนุนธุรกิจขนาดเล็ก ลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการ ขจัดปัญหาขาดโอกาสทางการค้า ด้วยการเชื่อมต่อทุกธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น ที่พัก งานบริการ รถรับส่ง และทัวร์ สู่รูปแบบบริการแบบสากล

Tags:
Node Thumbnail

ซิป้า ล้ำ เปิดประสบการณ์ใหม่นักท่องเที่ยว ด้วย แอปพลิเคชันอินเตอร์แอคทีฟ แบบ 3 มิติ “SEE THRU THAILAND” หวังสร้างประสบการณ์ใหม่ให้การท่องเที่ยว ด้วยการมีส่วนร่วม และช่วยให้การเดินทางง่ายขึ้น นำร่องงการใช้งาน 10 จังหวัด...

Tags:
Node Thumbnail

“พระมหาชนก” บทพระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงตั้งพระทัยดัดแปลง “ชนกชาดก” ให้เป็นพระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” ด้วยแนวคิดเพื่อมุ่งสอนให้ประชาชนของประเทศ ได้ตระหนักถึงความเพียรเพื่อที่จะฝ่าฝันทุกอุปสรรคให้ผ่านพ้น

Tags:
Node Thumbnail

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ หรือ SIPA แถลงผลสำรวจตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ประจำปี 2558 เน้นสำรวจตลาดเกม และแอนิเมชั่น รวมมูลค่าตลาดทั้งสองแล้วมีมูลค่า 12,745 ล้านบาท เติบโตจากปี 2557 ประมาณ 12.4% อย่างไรก็ตามทั้งเกมและแอนิเมชั่นยังพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ แต่สัดส่วนผู้ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยคนไทยมีเพิ่มมากขึ้น

หมายเหตุ:สำรวจตลาดเฉพาะธุรกิจที่มีการจดทะเบียนกับกรมธุรกิจการค้าเท่านั้น ข้อมูลที่ได้จึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของผู้ประกอบการทั้งหมด และต้องเข้าใจว่าธุรกิจประเภทนี้มีผู้ที่ทำงานอิสระที่ไม่ได้มาจดทะเบียนเป็นจำนวนมาก

Tags:
Node Thumbnail

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า เดินหน้าสร้างภูมิคุ้มกันทรัพย์สินทางซอฟต์แวร์ไทย พร้อมเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์เข้าใจถึงการรักษาสิทธิ์ คุ้มครองสิทธิ์ในผลงานอย่างตอเนื่อง

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า พร้อมส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศเพื่อให้เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ด้วยการเดินหน้าพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยให้สามารถแข่งขันและดำเนินธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียน พร้อมสร้างภูมิคุ้มกันในการรักษาผลงานแนวคิดจากฝีมือคนไทย

Tags:
Node Thumbnail

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า ประสานงานกรมสรรพากร ช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดเล็ก (SMEs) ที่ต้องการใช้ซอฟต์แวร์พัฒนาธุรกิจให้สามารถลดหย่อนภาษี 3 รอบบัญชี

จากการที่รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ Digital Economy เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ และเพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรให้กำหนดมาตรการทางภาษีในการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการ SMEs มีการนำผลิตภัณฑ์หรือบริการด้านซอฟต์แวร์จากผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพิ่มมากขึ้น

Tags:
Node Thumbnail

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) ได้เปิดตัวโครงการ Digital Startup พร้อมรับสมัครสตาร์ทอัพเข้าร่วมโครงการ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มคนรุ่นใหม่และคนทั่วไปที่สนใจ Tech Startup ให้สามารถพัฒนาธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ

โครงการนี้เป็นโครงการระยะยาวแบ่งเป็น 5 ระยะ ระยะแรกคือการตั้งคณะทำงานจากตัวแทนสตาร์ทอัพทุกภาคส่วนและระดมความร่วมมือจากเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ระยะที่สองเป็นการจัดฝึกอบรม 2 หลักสูตร คือระดับพื้นฐานและระดับกลาง รวมถึงจัดอบรมสัมมนากับภาคอุตสาหกรรม เพื่อเสริมความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระยะที่สามคือพัฒนาต้นแบบธุรกิจ ระยะที่สี่คือเข้าสู่ตลาดสากล และระยสุดท้ายคือการเพิ่มมูลค่าการลงทุน

Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

จากข่าวกรรมการร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัลเสนอให้ยุบ SIPA หรือ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาตินั้น มีแหล่งข่าวเผยว่าตามร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุชัดเจนว่าไม่มีการยุบ SIPA แต่เป็นการโอนไปเป็นสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลแทน แหล่งข่าวยังระบุเพิ่มเติมอีกว่า ปัญหาสั่งสมใน SIPA ด้าน พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที ก็ยืนยันว่าไม่เคยพูดเรื่องยุบ แต่พูดเรื่องการปรับโอน

Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

วันนี้ พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT ออกมาแจงว่ามีความเห็นจากคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ยุบ SIPA หรือ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ด้วยเหตุผลว่ากำลังตั้งสำนักงานใหม่ให้ทำหน้าที่นี้ คือ สำนักงานส่งเสริมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และตัว SIPA เองก็มีปัญหาด้วย

ส่วน ศุภชัย จงศิริ รักษาการผู้อำนวยการ SIPA ระบุว่า ปัญหาใน SIPA คือความไม่รู้ของบุคลากรในการจัดซื้อจัดจ้างแบบราชการ ทำงานแบบเอกชนมากไปหน่อย แต่ก็ได้แก้ไขไปมากแล้ว อย่างไรก็ตาม ทาง SIPA เตรียมจัดตั้งสำนักงานใหม่ สานต่องานตามนโยบาย Thailand 4.0 ต่อไป

ที่มา - ผู้จัดการ

Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) เตรียมตั้ง ชมรมผู้ประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัลรายใหม่ (Tech Startup Club) ในสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 40 แห่งทั่วประเทศไทยภายในปีนี้ เพื่อสร้างกำลังคนด้านดิจิทัลรุ่นใหม่เข้ามาในอุตสาหกรรม

นายศุภชัย จงศิริ รักษาการผู้อำนวยการ SIPA บอกว่าในนิยามของ SIPA มองว่า Tech Startup คือธุรกิจใหม่ที่เกิดจากเทคโนโลยี ซึ่งไม่ใช่กลุ่มผู้ใช้เทคโนโลยีแล้วมาทำธุรกิจ โดยรวมไปถึงกลุ่มบุคคลที่มีไอเดียแต่ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีได้ ไปจับกลุ่มกับผู้ที่สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นผู้ประกอบการต่อไป ขณะนี้ไทยยังมี Tech Startup ไม่มาก เพราะปัญหาการขาดกำลังคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ และขาดทักษะในการสร้างธุรกิจใหม่บนพื้นฐานของนวัตกรรมดิจิทัล

สำหรับชมรม Tech Startup Club จะเป็นเครือข่ายความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยปีนี้ SIPA ตั้งเป้าเปิดชมรม 40 แห่ง, มีบุคคลากรที่มีความพร้อมเป็นผู้ประกอบการใหม่ 800 ราย และเกิด "แนวคิดดิจิทัล" รูปแบบใหม่ 300 โครงการ ตอนนี้ SIPA กำลังอยู่ระหว่างการคัดเลือกสถาบันศึกษาที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ

Tags:
Node Thumbnail

หลังจากทำธุรกิจในไทยมายาวนานกว่า 5 ปี ล่าสุด Red Hat ขยับตัวครั้งใหญ่เพื่อกระตุ้นให้ภาคธุรกิจในประเทศไทยเห็นความสำคัญของการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมากขึ้น ด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนในภาคส่วนต่างๆ

ด้วยเทรนด์การมใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่มากขึ้นในหลายธุรกิจ ทำให้ในช่วงปีที่ผ่านมา Red Hat ได้กระตุ้นการรับรู้ของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สด้วยการเข้าไปจับมือกับ SIPA เพื่อแนะนำให้ผู้คนในแวดวงไอทีได้เริ่มใช้งาน OpenStack ด้วยการจัดอบรมและให้ใบรับรอง Certified System Administratorsของ OpenStack กับผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ โดยทาง Red Hat ย้ำว่าการย้ายจากซอฟต์แวร์แบบมีกรรมสิทธิ์ (proprietary) ไปสู่ซอฟต์แวร์แบบโอเพนซอร์สจะช่วยให้องค์กรสามารถเติบโตได้ตั้งแต่ขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ไปสู่ระดับภูมิภาค

Tags:
Node Thumbnail

วันนี้ (5 ส.ค.) SIPA จัดประกวด "เซียนซอฟต์แวร์" โดยคัดเลือกผู้ประกอบการด้านซอฟต์แวร์ 40 ทีมจาก 4 ภาคทั่วไทย มาแข่งขันนำเสนอผลงานเพื่อปั้นเป็นนักธุรกิจด้านซอฟต์แวร์มืออาชีพ

ทีมที่ชนะเลิศคือทีม KnightTek ทำโซลูชันสำหรับฝ่ายเซลส์ของธุรกิจ SME โดยเป็นแอพสำหรับเช็คสต๊อกสินค้า-ออกเอกสารประกอบการขายผ่านอุปกรณ์พกพา

ส่วนทีมอื่นๆ ที่เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย ได้แก่

Tags:
Node Thumbnail

ทางสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ SIPA จัดอบรมความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายไร้สายและเว็บแอพพลิเคชั่นฟรี ในช่วงวันที่ 2-5 และ 9-12 กันยายนที่จะถึงนี้

เนื้อหาการอบรมแบ่งออกเป็นสองช่วงแยกกันคือ เครือข่ายและเครือข่ายไร้สาย ทดสอบการเจาะระบบ การใช้ซอฟต์แวร์สำรวจเครือข่าย ช่วงที่สองเป็นการอบรมความปลอดภัยบนเว็บ โดยยึดตามแนวทางของ OWASP

ผมสำรวจดูไม่เจอข้อมูลว่ามีการจำกัดที่นั่งหรือไม่นะครับ แต่ตอนนี้น่าจะยังลงทะเบียนทัน แต่จำกัดว่าต้องเป็นผู้ดูแลเครือข่ายและเว็บไซต์ของหน่วยงาน ถ้าใครไปร่วมได้ก็น่าหาโอกาสไปร่วมอบรมกัน

ที่มา - SIPA-WWS

Tags:
Node Thumbnail

SIPA เผยสถิติของตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ในประเทศไทย ประจำปี 2555 โดยใช้ทีมนักวิจัยจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

Tags:
Node Thumbnail

กระทรวงไอซีทีร่วมมือกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ., สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ทำระบบ Government Software as a Service (G-SaaS) บริการซอฟต์แวร์ออนไลน์ภาครัฐ เป็นซอฟต์แวร์พื้นฐานจำนวน 11 โปรแกรมให้หน่วยงานภาครัฐใช้งาน

ซอฟต์แวร์ออนไลน์ภาครัฐที่ให้บริการบริการจะมี 11 กลุ่ม โดย 3 กลุ่มแรกสามารถให้บริการได้ทันทีคือ

Tags:
Node Thumbnail

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA) ร่วมมือกันสำรวจตัวเลขตลาด ICT ในประเทศไทยประจำปี 2554 และประมาณการปี 2555

ตลาดไอซีทีของประเทศไทย แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์, สื่อสาร, ซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์

Tags:
Node Thumbnail

ก่อนหน้านี้เราเคยได้เห็นวิดีโอสาธิตซอฟต์แวร์บนแท็บเล็ตที่จะแจกไปสู่นักเรียนชั้นป.1 กันแล้ว เรารู้กันว่าซอฟต์แวร์นั้นเป็น Flash ที่ทำสำหรับเว็บแต่นำไปแพ็กเป็น .apk สำหรับติดตั้งบนแอนดรอยด์แต่ก็ยังไม่มีตัวซอฟต์แวร์ออกมาให้เล่นจริง จนวันนี้ทาง SIPA ก็นำซอฟต์แวร์ออกมาเปิดให้ใช้งานบนเว็บเพื่อให้ช่วยกันตรวจสอบว่าเนื้อหามีปัญหาตรงไหนบ้างที่ dekthai.net

เนื้อหาในตอนนี้ยังไม่ครบถ้วน มีแค่ส่วน e-Learning เท่านั้นแต่บทต่างๆ ก็เยอะพอสมควรแล้ว ก็ช่วยกันเข้าไปตรวจสอบและหากพบที่ผิดตรงไหนก็สามารถเข้าไปช่วยกันแจ้งแก้ไขได้ในฟอรั่ม

Pages