Tags:
Node Thumbnail

DEPA ขานรับนโยบายภาครัฐ เร่งนำเทคโนโลยี Big Data รุกพัฒนาโครงการ Phuket Smart City อย่างบูรณาการ ตั้งเป้าให้ จังหวัดภูเก็ตเป็น Smart City ทั้งด้านการค้า การลงทุน