Tags:
Node Thumbnail

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA เดินเครื่องเร่งสนับสนุนดิจิทัลสตาร์ทอัพ และกลุ่มผู้ประกอบการนวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้วย 4 มาตรการ หวังผลักดันด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มมูลค่า และส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เสริมสร้างความเชื่อมั่นผ่านระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

นายมีธรรม ณ ระนอง รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) กล่าวว่า DEPA มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีต่าง ๆ แต่เพื่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลที่สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 และแผนระดับชาติด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ซึ่ง DEPA จึงได้กำหนดแนวทาง และมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อให้ผู้ประกอบการนวัตกรรม และเทคโนโลยี สามารถเติบโต และต่อยอดได้อย่างหยั่งยืน โดยแบ่งออกเป็น 4 มาตรการ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน

No Description

มาตรการแรก การสนับสนุนให้ Digital Start up และกลุ่มผู้ประกอบการนวัตกรรมและเทคโนโลยี เข้าถึงการจดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 200 ราย พร้อมประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายของ DEPA ทราบ และตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งมาตรการนี้ทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ DEPA ได้มีการศึกษาลงรายละเอียดไปถึงในระดับการเปรียบเทียบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกกลุ่ม AEC ด้วยกัน และยังรวมไปถึงการศึกษากฎหมายในด้านอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง อาทิ กฎหมายสิทธิบัตรการออกแบบ กฎหมายสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ กฎหมายเครื่องหมายการค้า กฎหมายลิขสิทธิ์ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถนำเสนอข้อมูลต่างๆ ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการนวัตกรรมและเทคโนโลยี ได้อย่างรอบด้าน ทั้งในด้านปัญหา และอุปสรรคทางด้านกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล จนสามารถให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการสนับสนุนการเติบโตและความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมดิจิทัล

No Description

นอกจากนี้ยังได้นำเสนอแนวทางการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อใช้ในทางธุรกิจให้กับสถาบันการเงิน ก่อนผลักดันเข้าสู่ มาตรการที่สอง คือ มาตรการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยทำให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ว่าการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดังกล่าว ไม่ใช่แหล่งเงินทุนที่มาจากทาง DEPA แต่เป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยร่วมมือกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ที่มีการอนุมัติโครงการค้ำประกันผู้ประกอบการในวงเงิน 10,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือ Digital Startup และกลุ่มผู้ประกอบการ นวัตกรรม และเทคโนโลยี โดยในเบื้องต้น บสย. จะทำการแบ่งกลุ่มการให้ความสนับสนุนการค้ำประกันสินเชื่อออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม Digital Start up และบุคคลธรรมดาไม่เกิน 1 ล้านบาท และนิติบุคคลไม่เกิน 5 ล้านบาท และกลุ่มนวัตกรรมและเทคโนโลยี บุคคลธรรมดาไม่เกิน 1 ล้านบาท และนิติบุคคลไม่เกิน 20 ล้านบาท เพื่อผลักดัน จูงใจ ให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน กับ DEPA โดยกลุ่มเป้าหมายที่มีความประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการค้ำประกันจาก บสย. จะต้องผ่านการรับรองคุณสมบัติจากทาง DEPA เพื่อให้เกิดการค้าการลงทุน

DEPA จะผลักดันให้กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ สามารถเข้าถึงมาตรการส่งเสริมการลงทุนใน มาตรการที่สาม คือ การส่งเสริมการลงทุน DEPA ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ดำเนินการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย เกี่ยวกับนโยบาย และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI โดยเฉพาะประเภทกิจการที่เกี่ยวกับคลัสเตอร์ดิจิทัลซึ่งมีรายละเอียด สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขที่หลากหลายมากขึ้น โดยทาง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA ได้ดำเนินการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และให้คำปรึกษา ทั้งรวมไปถึงการจัดทำบทเรียน e-Learning ด้านการส่งเสริมการลงทุนเพื่อเผยแพร่ โดยผลการดำเนินการที่ DEPA ได้ร่วมกับ BOI ในการสนับสนุนการลงทุนในปี 2559 นั้น โครงการที่อยู่ใน คลัสเตอร์ดิจิทัลได้รับการอนุมัติจาก BOI จำนวน 264 โครงการ คิดเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 4,230.30 ล้านบาท และเกิดการจ้างงานในอุตสาหกรรมดิจิทัลจำนวน 6,224 คนเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีการอนุมัติโครงการรวมทั้งสิ้นจำนวน 123 โครงการ คิดเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 1,120.30 ล้านบาท และเกิดการจ้างงานในอุตสาหกรรมดิจิทัลกว่า 3,129 คน

แต่เพื่อให้เกิดความมั่นใจ ทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA จึงได้กำหนด มาตรการที่สี่ ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือการผลักดันให้เกิดการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ และดิจิทัลคอนเทนต์ เพื่อยืนยันการมีตัวตน และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้จะมาใช้บริการจากผู้ประกอบการนวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการนวัตกรรม และเทคโนโลยีผ่านการรับรองการขึ้นทะเบียนแล้วทั้งสิ้นจำนวน 70 ราย และอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาจำนวน 310 ราย เพื่อให้เกิดการขยายตัวทางด้านการตลาดให้กับกลุ่มผู้ใช้งานดิจิทัล กลุ่ม Digital Start up และกลุ่มผู้ประกอบการนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่อไป

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: KuLiKo
ContributoriPhoneWindows PhoneAndroid
on 20 May 2017 - 15:35 #988057

สุดยอดไปเลยครับ แผล่บๆ

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 20 May 2017 - 19:35 #988079
panurat2000's picture

สามารถเติบโต และต่อยอดได้อย่างหยั่งยืน

หยั่งยืน => ยั่งยืน