Tags:
Node Thumbnail

เช้าวันนี้ตั้งแต่ช่วงเวลา 7:30 นาที ลูกค้าธนาคารไทยพาณิย์ ไม่สามารถล๊อกอินเข้าใช้งาน SCB Easy แอปได้ โดยขึ้นข้อความ "ไม่สามารถเชื่อมต่อบริการได้ขณะนี้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง" ซึ่งพบปัญหาสำหรับผู้ใช้งานผ่าน Application บนโทรศัพท์มือถือทั้งระบบ iOS และ Android ส่วนช่องทางผ่านเว็บ www.scbeasy.com ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ

ที่ผ่านมาหลายแอปของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ยังคงพบปัญหาไม่สามารถใช้งานได้อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งจะพบเป็นประจำทุกสิ้นเดือน โดย ณ วันสิ้นเดือนมกราคม 2562 ที่ผ่าน ประเทศไทยมีผู้ใช้บริการ Mobile Banking มากถึง 74% ต่อจำนวนประชากรผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต ทำให้เป็นแชมป์โลกผู้ใช้ Mobile Banking แซงหน้ากลุ่มผู้นำเดิมอย่างสวีเดน (71%) และ เกาหลีใต้ (66%)