Tags:
Node Thumbnail

ก่อนหน้านี้กูเกิลประกาศจะเริ่มนับโควต้าพื้นที่ใช้งาน Google Drive มีผลทั้ง Google Photos และไฟล์ของ Docs, Sheets, Slides, Drawings, Forms และ Jamboard ที่สร้างขึ้นจากบริการกูเกิล ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2021 เป็นต้นไป แต่ล่าสุดกูเกิลประกาศขยายเวลาออกไปอีก 8 เดือน มีผลเฉพาะลูกค้า Workspace หรือ G Suite เท่านั้น

โดยรายละเอียดนั้น ไฟล์ของ Docs, Sheets, Slides, Drawings, Forms และ Jamboard จะเลื่อนเวลาเริ่มนับโควต้าพื้นที่ออกไป เป็นตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2022 ไฟล์ที่ถูกสร้างขึ้นก่อนเวลานั้นจะไม่นับพื้นที่ใช้งาน เว้นแต่มีการแก้ไขหลัง 1 กุมภาพันธ์ 2022 ส่วน Google Photos จะเริ่มคิดพื้นที่ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2021 ตามกำหนดเดิม

การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลเฉพาะลูกค้า Google Workspace เท่านั้น ส่วนบัญชีผู้ใช้งานทั่วไป ยังเริ่มตามกำหนดเดิมคือ 1 มิถุนายน 2021

ที่มา: กูเกิล ผ่าน Android Police

Google Docs

Get latest news from Blognone