Tags:
Node Thumbnail

ดาวเทียมไทยโชต (THEOS) เป็นดาวเทียมสำรวจข้อมูลระยะไกลเพื่อใช้สำรวจทรัพยากรธรรมชาติดวงแรกของประเทศไทยและอาเซียน โดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลฝรั่งเศส ดำเนินงานโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ภายใต้งบประมาณ 6,000 ล้านบาท

ดาวเทียม THEOS ถูกส่งขึ้นสู่อวกาศตั้งแต่วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 โดยใช้ระบบควบคุมภาคพื้นดินที่ได้มาพร้อมกับดาวเทียม ตั้งแต่นั้นมาถึงปัจจุบันก็ 8 ปีแล้ว แต่หน้าตาของระบบควบคุมดังกล่าวเป็นตัวเลขแทบทั้งหมด ใช้งานยาก และต้องใช้ความชำนาญสูง

Tags:
Node Thumbnail

Longdo Map ร่วมกับ GISTDA หรือ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านสารสนเทศและภูมิศาสตร์ของประเทศไทย เผยแพร่ภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต หรือ THEOS ที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าของเอง ผ่านเว็บไซต์ Longdo Map โดยสามารถเปิดดูได้ฟรีที่ http://map.longdo.com เข้าไปแล้วเลือกโหมดแผนที่ให้เป็น "ดาวเทียม (ไทยโชต)"