Tags:
Node Thumbnail

เวอร์จิน แอตแลนติก สายการบินสัญชาติอังกฤษ เริ่มทดสอบให้พนักงานบริการลูกค้าที่ต้องให้บริการแก่ลูกค้าชั้น Upper Class ขึ้นไปที่เข้ามาท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์ ใช้ Google Glass ของกูเกิลหรือ SmartWatch 2 ของโซนี่ ให้ข้อมูลแก่ลูกค้า

สายการบินอธิบายว่า เมื่อลูกค้าลงจากรถลีมูซีนแล้ว พนักงานที่สวมใส่อุปกรณ์นั้นจะเริ่มกระบวนการเช็คอินโดยทันที ในเวลาเดียวกันพนักงานนั้นก็สามารถให้ข้อมูลล่าสุดของเที่ยวบินที่ลูกค้าจะเดินทาง สภาพอากาศ และอีเวนต์ในท้องถิ่นที่ลูกค้าจะเดินทางไป รวมถึงสามารถแปลข้อมูลภาษาต่างประเทศผ่านอุปกรณ์สวมใส่นั้นได้ นอกจากนั้นในอนาคตอุปกรณ์สวมใส่ได้นี้จะสามารถให้ข้อมูลอาหารและเครื่องดื่มที่ลูกค้าชื่นชอบแก่พนักงานได้

เวอร์จิน แอตแลนติกระบุว่าโครงการนี้จะทำให้บริษัทให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น และโครงการนี้จะมาแทนที่บริการให้ข้อมูลเสริมแก่พนักงานบริการลูกค้า การทดสอบนี้จะดำเนินไปตลอดหกสัปดาห์ และหากประสบความสำเร็จสายการบินอาจจะนำ Google Glass และ SmartWatch 2 ไปให้พนักงานประจำสนามบินอื่นใช้ต่อไป แต่สายการบินก็ไม่ได้ระบุว่าจะขยายการให้บริการด้วยอุปกรณ์สวมใส่ได้นี้ไปยังลูกค้าชั้นอื่นหรือไม่

ที่มา: SITA ผ่าน The Verge

Get latest news from Blognone