Tags:
Node Thumbnail

ศาสตราจารย์พิรงรอง รามสูต หนึ่งใน กสทช. เสียงข้างน้อย ในกรณีควบรวม DTAC/True โพสต์แสดงความเห็นของตัวเองผ่าน Facebook โดยให้เหตุผล 7 ข้อที่ยืนยันว่าไม่ควรอนุญาตให้เกิดการควบรวม

เหตุผลหลักๆ คือการแข่งขันในตลาดจะลดลง เหลือผู้เล่นรายใหญ่แค่ 2 ราย และเงื่อนไขการบรรเทาผลกระทบที่ออกมา ไม่น่าจะช่วยเพิ่มระดับของการแข่งขันในตลาดได้

ที่มา - Facebook Pirongrong Ramasoota

วันนี้ประชุมยาวที่สุดในชีวิตคือ 11 ชั่วโมงเศษ

ต้องขอโทษน้องๆนักข่าวที่มารอ คือหมดสภาพพพพ ไม่สามารถให้สัมภาษณ์ได้จริงๆเพราะแบตหมดเกลี้ยงค่ะ ขอโทษจริงๆค่ะ

เลยขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้อธิบายถึงเหตุผลที่สงวนความเห็น และเป็นเสียงส่วนน้อยในการพิจารณาการรวมธุรกิจระหว่าง บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ในการประชุมกสทช. นัดพิเศษในวันนี้นะคะ

ในทางกฎหมาย การตัดสินใจสงวนความเห็นที่จะรับทราบการรวมธุรกิจ และยืนยันที่จะไม่อนุญาต เพราะเห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นการถือครองธุรกิจประเภทเดียวกันซึ่งสามารถส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางในตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในแง่การลดหรือจำกัดการแข่งขัน การคุ้มครองผู้บริโภค และการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งนี้ โดยอาศัยอำนาจตามข้อ 8 ของประกาศ กทช. เรื่องมาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องค่ะ

เหตุผลสนับสนุนมี 7 ข้อหลักดังต่อไปนี้ค่ะ

1) เมื่อรวมธุรกิจ TRUE และ dtac แล้ว จะทำให้เกิดบริษัทใหม่ (NewCo) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TUC) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (DTN) ดังนั้น ทั้ง TUC และ DTN จะกลายเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีความความสัมพันธ์กันทางนโยบาย หรืออำนาจสั่งการเสมือนเป็นหน่วยธุรกิจเดียวกัน (Single Economic Entity) ที่ไม่มีการแข่งขันระหว่างกันตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ทั้งนี้ ก่อนการรวมธุรกิจ TUC มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 31.99 และ DTN มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 17.41 ภายหลังการรวมธุรกิจ NewCo จะมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 49.40 และทำให้ในตลาดเหลือผู้ประกอบการรายใหญ่เพียง 2 ราย หรือเกิดสภาวะ Duopoly

2) SCF Associates Ltd. ที่ปรึกษาอิสระจากต่างประเทศซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแข่งขันและนโยบายการสื่อสารระดับโลกสรุปว่า จากการศึกษาแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบเชิงลบต่อผู้บริโภคมากกว่าข้อดีที่จะเกิดขึ้น อีกทั้งมาตรการเฉพาะเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ก็ไม่สามารถเป็นจริงได้ทั้งหมดในบริบทของตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของไทย เช่น การสนับสนุนให้เกิดผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (MNO) รายใหม่, การส่งเสริมการแข่งขันในตลาดค้าส่ง, การร่วมใช้คลื่น (Roaming) และการโอนคลื่นความถี่ (Spectrum Transfer) เป็นต้น
ในบริบทของเศรษฐกิจที่จำเป็นต้องลดช่องว่างทางดิจิทัลอย่างประเทศไทย โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นอุปกรณ์ที่คนใช้มากที่สุดเพื่อเชื่อมต่อออนไลน์ การรวมธุรกิจซึ่งจะนำไปสู่การกระจุกตัวของตลาด และโอกาสที่ค่าบริการจะสูงขึ้น จึงไม่สมควรอนุญาตด้วยเหตุผลเพื่อการพัฒนาประเทศที่ต้องพึ่งพิงตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีการแข่งขันสูงและเป็นตัวกระตุ้นทางเศรษฐกิจ

3) การบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจภายใต้เงื่อนไขหรือมาตรการเฉพาะต่างๆ ที่บังคับผู้ขอรวมธุรกิจนั้น ไม่น่าจะช่วยเพิ่มระดับการแข่งขันในตลาดได้ และอาจเป็นไปได้ยากในภายหลังจากการควบรวม โดยในส่วนของ กสทช. ก็จะต้องใช้อำนาจทางกฎหมายและทรัพยากรในการกำกับดูแลอย่างมาก โดยไม่อาจคาดหมายได้ว่าเงื่อนไขหรือมาตรการเฉพาะจะส่งผลให้เกิดการแข่งขันในตลาดได้เช่นเดียวกับที่เคยมีอยู่ก่อนการควบรวมหรือไม่

4) ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่แสดงถึงประโยชน์ต่อสาธารณะ จากเอกสารประกอบการขอรวมธุรกิจ ยังไม่ชัดเจนและเพียงพอ

5) การรวมธุรกิจมีโอกาสนำไปสู่การผูกขาดและกีดกันการแข่งขัน ซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 40, 60, 61 และ 75 และขัดต่อแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 2 ที่ต้องเพิ่มระดับการแข่งขันของการประกอบกิจการโทรคมนาคม

6) การให้รวมธุรกิจจะส่งผลกระทบกว้างขวางและต่อเนื่องในระยะยาว อีกทั้งยังหวนคืนไม่ได้ เพราะตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของไทยอยู่ในภาวะอิ่มตัว ทำให้ผู้เล่นรายใหม่เข้าสู่ตลาดและเข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดได้ยาก เช่นกรณีการรวมธุรกิจของเม็กซิโกและฟิลิปปินส์ ตามรายงานของที่ปรึกษาอิสระจากต่างประเทศ แสดงให้เห็นว่าเป็นเรื่องยากที่จะหวนคืนจากภาวะผูกขาดโดยผู้ประกอบการหนึ่งหรือสองรายไปสู่สภาพการแข่งขันก่อนการรวมธุรกิจ

7) หนึ่งในผู้ขอรวมธุรกิจมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใกล้ชิดกับกลุ่มธุรกิจครบวงจร (Conglomerate) รายใหญ่ ซึ่งครอบครองตลาดสินค้าและบริการในระดับค้าปลีกและค้าส่งของทั้งประเทศ จึงมีโอกาสที่จะขยายตลาดโดยใช้กลยุทธ์ขายบริการแบบเหมารวม ส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เท่าเทียมกันกับผู้ประกอบการรายอื่น
จึงเรียนมาเพื่อทราบค่ะ

Get latest news from Blognone

Comments

By: akira on 21 October 2022 - 11:09 #1266015

ค่าของคนอยู่ที่คนของใคร ถ้าเป็นคนของประชาชน ทำเพื่อประชาชน ประชาชนย่อมสรรเสริญ ไปไหนมาไหนก็มีแต่คนอยากรู้จัก คอยปกป้อง แต่ถ้าเป็นคนของ... ไปไหนมาไหนก็ต้องคอยระวังตัว อยู่บนอำนาจ กองเงินกองทอง แต่ไม่มีความสุข อยู่แบบหวาดระแวงจะอยู่ไปทำไม

By: WattZ
AndroidRed HatSymbianWindows
on 21 October 2022 - 22:39 #1266125 Reply to:1266015
WattZ's picture

ทุกวันนี้ก็เห็นสุขสบายกันหลายคน

By: Ultimize
Android
on 21 October 2022 - 12:12 #1266030

บุญคุณต้องทดแทน โดยที่ไม่สนใจประชาชนหรือเสียงคัดค้านใดๆ ทั้งที่ความเป็นจริงแล้ว บริษัทใหญ่2 เจ้าไม่ควรรวมกันได้ถ้าหากทำให้ส่วนแบ่งรวมเกิน50% ไม่ว่าอย่างไรสุดท้ายต้องมีถอนทุนคืนแน่นอน

By: poa
Android
on 21 October 2022 - 12:20 #1266033 Reply to:1266030

ในข่าวเขียนอยู่นะครับว่า "จะมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 49.40" ถ้าไม่ถึง 50% แบบนี้รวมกันได้?

By: marryboomz
Windows
on 21 October 2022 - 12:17 #1266032

คลิปของนายอาร์มเกี่ยวกับเรื่องอินเตอเน็ตบ้าน ผูกขาดในอเมริกาลอยเข้ามาในหัวเลย

By: jaideejung007
ContributorWindows PhoneWindows
on 21 October 2022 - 12:35 #1266036 Reply to:1266032
jaideejung007's picture

+1

By: whitebigbird
Contributor
on 21 October 2022 - 12:42 #1266040
whitebigbird's picture

มีใครไม่รู้บ้างว่าผลจะออกมาเป็นแบบนี้

By: lllNoaHlll
iPhone
on 21 October 2022 - 13:02 #1266051 Reply to:1266040

รู้ แต่ก็ยังหวังเล็กๆว่าจะไม่ออกมาแบบนี้

By: whitebigbird
Contributor
on 21 October 2022 - 13:48 #1266062 Reply to:1266051
whitebigbird's picture

เหมือนซื้อหวยแล้วรู้ว่ายากจะได้รางวัล แต่ก็ยังหวังว่าจะถูกรางวัลที่หนึ่ง

ไม่แน่ใจว่ากรณีนี้โอกาสมากหรือน้อยกว่าถูกรางวัลที่หนึ่ง

By: pexza
AndroidUbuntuWindows
on 21 October 2022 - 13:32 #1266057
pexza's picture

ทุกวันนี้มี 3 ค่ายหลัก โปรก็ลอกกันอยู่แล้ว เหลือ 2 เจ้า จะเป็นยังไง ไปดู Coke กับ Pepsi ว่าทุกวันนี้เขายังแข่งกัน หรือจับมือกันฮั้ว

By: makeithard
iPhoneAndroid
on 21 October 2022 - 13:53 #1266063 Reply to:1266057

อาร์ซี, เอสโคล่า กับ บิ๊กโคล่า เสียใจแล้วนะ

By: iamfalan
iPhoneAndroidWindows
on 21 October 2022 - 15:10 #1266077 Reply to:1266057

เขาแข่งกัน แต่ก็แค่แข่งกันโปรโมท ไม่ได้แข่งกันลดราคานี่ครับ

By: mikemmz on 21 October 2022 - 16:16 #1266092 Reply to:1266057

คุณ พี่เปรียบเทียบแบบนี้ กับน้ำ เนี้ยนะ ตลาดน้ำอัดลมมันไม่ได้มี 2 เจ้าผูกขาดนี้ครับ

By: iDan
ContributorAndroidSUSEUbuntu
on 21 October 2022 - 14:38 #1266064

ครับ ยอมรับเถอะครับ นี่คือผลกรรมของกสทช.ทำไว้ ยอมรับแล้วเริ่มต้นใหม่ครับ... ทุกวันนี้ประเทศไทยเรามีโครงสร้างโทรคมนาคมที่บิดเบี้ยวครับ ไอ้ที่ท่านพิมพ์ ๆ มาในข้อ 2 มันคือความจริง กสทช.ควรจะออกมาจัดระเบียบ และส่งเสริมให้มันเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องครับ

ตอนนี้ไม่ต้องเพิ่มระดับของการแข่งขันในตลาด ไม่ใช่ยุคสมัยของการแข่งขันครับ หาผู้เล่นรายใหม่ ๆ มาเข้าตลาดให้ได้ก่อนครับ ตอนนี้เรากำลังอยู่ในยุค คนในอยากออก คนนอกไม่อยากเข้าครับ เราอยู่ในยุคที่ จะเข้ายังไงให้ไอ้ที่ล่อแล่อยู่เนี่ย มันอยู่ได้ครับ...

By: Architec
ContributorWindows PhoneAndroidWindows
on 21 October 2022 - 14:02 #1266065

เท่าที่อ่านมาคือ TCCT ลอยตัวเหนือปัญหาทั้งมวล

By: Perl
ContributoriPhoneUbuntu
on 21 October 2022 - 14:11 #1266066
Perl's picture

หลายภาคส่วนรอฟ้องอยู่ อนาคตอาจเห็นคณะกรรมการติดคุกก็ได้นะ

By: darthvader
Windows PhoneWindows
on 21 October 2022 - 14:54 #1266073
darthvader's picture

ทิ้งระเบิดเลยแบบนี้

By: mrBrightside
iPhoneWindows
on 21 October 2022 - 15:09 #1266076

ขอถามนอกเรื่องนะครับ ถ้ารายใหม่ต้องการเข้ามาในตลาด มันยุ่งยากมั้ยครับ ผมสงสัยมานานแล้วว่าทำไมบ้านเรามีแค่ 3 เจ้า

By: iamfalan
iPhoneAndroidWindows
on 21 October 2022 - 15:15 #1266078 Reply to:1266076

ยากครับ
1. ต้องมีคลื่นก่อน ถ้าไม่เปิดประมูลคลื่น ก็ต้องไปขอเช่าจากเจ้าที่มีคลื่นอยู่ ต้นทุนก็สู้เขาไม่ได้แน่ๆ
2. ทุนต้องเยอะมาก อย่างที่บทความบอก บ้านเรามันอยู่ในภาวะอิ่มตัว คนส่วนใหญ่ มีโทรศัพท์มือถือแล้ว เจ้าใหม่ต้องแย่งลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นโปรทุ่มตลาด หรืออะไรก็แล้วแต่ ไม่นับว่าการลงทุนก็สูงมาก น่าจะเผ็นสิบปีถึงจะคืนทฺน
3. คนที่มีทุนเยอะขนาดนั้น ไม่น่ามีเยอะ แถมยังออกกฎห้ามต่างชาติไปอีก (ตอนจะประมูล 3g ครั้งแรก มีการเดินสายคุยกับ operator ต่างประเทศ พอกลับมาดันห้ามต่างชาติซะงั้น)

By: btoy
ContributorAndroidWindows
on 21 October 2022 - 15:21 #1266081 Reply to:1266076
btoy's picture

ยากแน่นอนครับ เนื่องจากต้องการเงินลงทุนมหาศาล สมมุติค่าย NT ที่ถือว่าเป็นผู้เล่นอยู่ในตลาดอยู่แล้ว ถ้าจะตั้งใจทำให้ดีๆ เพื่อขึ้นมาแข่งกับสองเจ้าตอนนี้ผมว่ายังยากมากๆเลย


..: เรื่อยไป

By: whitebigbird
Contributor
on 21 October 2022 - 15:58 #1266087 Reply to:1266076
whitebigbird's picture

จะทำยังไงให้สัญญาณครอบคลุมทั่วประเทศก่อนคนจะหนีไปซบค่อยดัง อันนี้ปัญหายากพอควรครับ

By: mikemmz on 21 October 2022 - 16:14 #1266091 Reply to:1266076

ยากครับ ต้องมีคลื่นอยู่ คลื่นในไทย นี้แพงมากๆ เกือบแพงที่สุดในโลกเลยมั้ง ยังไม่รวม พวกการตลาดอีกนะ คนที่อยู่มานาน สายป่านยาวกว่า ดั้มราคามาสู้ ได้สบายมากๆ ยังไม่รวมพวกบริการเสริมอื่นๆอีก เน็ตบ้าน iptv อีก บลาๆ

By: Hoo
AndroidWindows
on 21 October 2022 - 19:52 #1266107 Reply to:1266076

น่าจะยากมากๆที่จะคุ้มทุน
ต้องทุ่มซื้อคลื่น ตั้งเสา ทำการตลาด
อาจต้องใช้เวลา 7-10ปี เงินทุนอาจหลักแสนล้าน
แถมอาจต้องบี้ราคาเพื่อดึงผู้ใช้จนกำไรบางสุดๆ
จนอาจจะต้องใช้เวลาคืนทุน 20ปี แบบไม่มีปันผล
แล้วใครอยากจะลงทุน?

By: poa
Android
on 21 October 2022 - 23:34 #1266132 Reply to:1266076

ขนาด 2 เจ้าที่เป็นรองยังเอาตัวไม่ค่อยรอดเลยครับ ดั้มราคาสู้จนกำไรบ้าง-ขาดทุนบ้าง
มีแค่เจ้าตลาดแหละครับที่มีกำไรทุกปี

By: navefa on 25 October 2022 - 09:44 #1266428 Reply to:1266132
navefa's picture

จะถอนตัวก็ยากนะครับ ขายให้กลุ่มธุรกิจเดียวกันก็จะถูกมองว่าผูกขาด จะหากลุ่มธุรกิจอื่นมาลงทุนก็ยาก

By: marryboomz
Windows
on 22 October 2022 - 08:24 #1266158 Reply to:1266076

ยากครับสมมุติเจ้าใหม่มาแล้วโปรโมทว่าราคาถูก อิเจ้าของเดิมก็จะปรับราคาถูกกว่าเพื่อบีบให้ออกจากตลาด ซึ่งเจ้าใหม่ที่มาจะลดราคามาแข่งเจ้าเดิมมันก็คงไม่ไหว แต่เจ้าเดิมคงไม่มีปัญหาขาดทุนนิดหน่อยแต่มันก็คุ้มที่ทำให้คู่แข่งออกจากตลาด พอเจ้าใหม่ออกไป เจ้าเดิมก็ปรับราคาเหมือนเดิม ต่างประเทศเค้าจะเรียกว่าเกม Monopoly อะครับ ให้นึกถึงเศรษฐีกับนักธุรกิจหน้าใหม่มาทำราคาแข่งกันใครจะชนะ คนที่มีทุนหนาอยู่แล้วขาดทุนนิดหน่อยคงไม่กระเทือนอะไร กับคนที่เพิ่งเริ่มจะเอาอะไรมาแข่งกับเศรษฐีที่มีเงินมากมายมหาศาลอยุ่่แล้ว

By: zionzz on 21 October 2022 - 20:54 #1266115

ก็เจ้าของประเทศตัวจริงเขาอยากได้มันก็ต้องได้แหละ ผู้เช่าอาศัยอย่างเราๆจะไปทำอะไรได้

By: komkit0710
Windows PhoneSUSEWindows
on 22 October 2022 - 23:05 #1266232 Reply to:1266115

ทำอะไรไม่ได้ครับ ยกเว้นย้ายบ้าน

By: Bigkung
iPhoneWindows Phone
on 22 October 2022 - 23:14 #1266233
Bigkung's picture

เอาง่ายๆ ขนาด 7-11 ที่ไม่รองรับ promptpay ยังได้เลย รวมกันก็ต้องใช้บริการกระเป๋าเงินทรูเพื่อให้ทำธุรกรรมอื่นๆได้ รอดูดิ