Tags:
Node Thumbnail

SpaceX ประกาศร่วมมือกับ Google Cloud เพื่อนำระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคลาวด์ของ Google มาใช้งานกับ Starlink บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมภายใต้ SpaceX

ภายใต้ความร่วมมือนี้ SpaceX จะกำหนดที่ตั้งของสถานีภาคพื้น Starlink ที่ศูนย์ข้อมูลของ Google เพื่อให้ส่งข้อมูลได้อย่างปลอดภัยและมี latency ต่ำจากดาวเทียม Starlink กว่า 1,500 ดวงที่อยู่ในวงโคจรลงไปยังเครือข่ายของ Google Cloud และด้วยความสามารถด้านเครือข่ายของ Google Cloud จะช่วยซัพพอร์ตบริการอินเทอร์เน็ตของ Starlink ทั่วโลก

การร่วมมือระหว่าง Google Cloud ถือเป็นผลบวกทั้งฝั่ง Starlink เองที่จะเพิ่มความสามารถในการให้บริการลูกค้าได้อย่างครอบคลุม ทั้งลูกค้ากลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป จนถึงลูกค้าองค์กร ส่วน Google เองก็ได้ใช้ความสามารถของ Starlink เพื่อขยายฐานผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตไปยังพื้นที่ห่างไกล ซึ่งจะเป็นการขยายกลุ่มลูกค้าของระบบคลาวด์ของ Google เองด้วย

ที่มา - PR Newswire, TechCrunch, CNBC

No Description

Get latest news from Blognone