Tags:
Node Thumbnail

แอปเปิลอัพเดตระบบ iOS 13.1 และผู้ใช้งานบางส่วนสังเกตเห็นว่า อีโมจิธงไต้หวันหายไป โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอีโมจิธงไต้หวันหายนั้น เป็นผู้ใช้งานในฮ่องกงและมาเก๊า

แม้ตัวธงจะไม่ปรากฏในรายการอีโมจิบนแป้นพิมพ์ แต่ผู้ใช้ก็ยังสามารถพิมพ์ค้นหาเพื่อใช้งานอีโมจิธงไต้หวันได้อยู่ อย่างไรก็ตาม ความเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นท่ามกลางเหตุการณ์ประท้วงฮ่องกงกำลังคุกรุ่น และไต้หวันเองก็มีรัฐบาลปกครองตัวเองและมีเอกราชในทางพฤตินัย แต่ก็ถือว่ายังอยู่ในระบบจีนเดียวอยู่

จีน ถือเป็นตลาดใหญ่ของแอปเปิล และผู้ใช้งานแอปเปิลในจีนก็ไม่สามารถใช้ธงอีโมจิไต้หวันมาตั้งแต่ปี 2017 แล้ว

ที่มา - The Verge

Get latest news from Blognone

Comments

By: i3i4i5
ContributoriPhoneWindows
on 8 October 2019 - 13:34 #1132234
i3i4i5's picture

วันก่อนก็แบนแอปของผู้ประท้วง

By: sian
Windows PhoneAndroidWindows
on 8 October 2019 - 14:01 #1132243
sian's picture

เหตุการณื > เหตุการณ์
ธงอีโมจิไต้หวัน > อีโมจิธงไต้หวัน

By: xxa
Android
on 8 October 2019 - 14:02 #1132245

แบนapple

By: IDCET
Contributor
on 8 October 2019 - 14:47 #1132263

ผมว่าจีนทำมากเกินไปด้วยซ้ำ แค่เรื่องพวกนี้ยังห้าม อย่างกับเรื่องอ่อนไหว พอๆ กับหมีพูล น่าเบื่อมาก

By: low_budget_photo on 8 October 2019 - 16:42 #1132293

ทางจีนก็อดทนอย่างมากกับผู้ประท้วง เป็นสมัยก็ก็คงราบ