Node Thumbnail

บริษัทการ์ตเนอร์ (Gartner) จัดอันดับเทคโนโลยีทั้งหมด 10 อันดับที่จะมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการวางแผนกลยุทธ์เทคโนโลยีสำหรับปีหน้า (พ.ศ. 2552 หรือ ค.ศ. 2009) โดยนักวิเคราะห์จากการ์ตเนอร์เชื่อว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในอีก 3 ปีข้างหน้า และการ์ตเนอร์แนะนำบริษัทต่างๆว่าควรให้ความสนใจกับเทคโนโลยีเหล่านี้ว่าจะนำมาเพิ่มศักยภาพสำหรับการดำเนินธุรกิจในส่วนไหนของบริษัทได้บ้าง มาดูกันครับว่า เทคโนโลยีทั้ง 10 อันดับนี้มีอะไรบ้าง

  1. Virtualization เป็นเทคโนโลยีสำหรับจำลองระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การสร้างเซิร์ฟเวอร์เสมือน (virtual server) เป็นต้น ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของเทคโนโลยี virtualization ได้แก่ Xen, VMware, VirtualBox และ Hyper-V เป็นต้น
  2. Cloud Computing หรือการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ เป็นรูปแบบการประมวลผลที่มีความยืดหยุ่นตามความต้องการของลูกค้า ทำให้รองรับปริมาณภาระงานที่มีจำนวนมากและข้อมูลขนาดมหึมาได้ ตัวอย่างของผู้ให้บริการการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ได้แก่ Amazon EC2, Google App Engine, IBM Blue Cloud และ GoGrid เป็นต้น
  3. Server--beyond blades กล่าวถึงเบลดเซิร์ฟเวอร์ (blade server) ที่จะมีการพัฒนาไปไกลกว่าเบลดเซิร์ฟเวอร์ที่วางขายในปัจจุบัน โดยเซิร์ฟเวอร์ชนิดใหม่นี้ ผู้ใช้จะสามารถปรับแต่งและอัพเกรดองค์ประกอบของเซิร์ฟเวอร์ได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น เพื่อให้ได้เซิร์ฟเวอร์ที่พอเหมาะกับภาระงานหรือความต้องการของระบบสารสนเทศ
  4. Web-oriented architectures เป็นสถาปัตยกรรมของระบบสารสนเทศที่พัฒนาโดยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีเว็บ
  5. Enterprise mash-ups คือรูปแบบบริการที่เกิดจากการผสมผสานกันระหว่างข้อมูลและบริการที่มีความหลากหลายจากแหล่งของข้อมูลหรือบริการหลายๆแห่ง ทำให้เกิดบริการใหม่ที่เพิ่มศักยภาพในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารและการวิเคราะห์ข้อมูล ตัวอย่างของเทคโนโลยีประเภทนี้ ได้แก่ Google Maps เป็นต้น
  6. Specialized systems ในที่นี้อ้างถึงระบบสารสนเทศที่เกิดจากการรวบรวมและประสานการทำงานระหว่างคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสามารถเฉพาะทางให้มาทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดระบบเซิร์ฟเวอร์ที่มีความสามารถมากยิ่งขึ้น
  7. Social Software และ Social Networking หมายถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ทำให้เกิดการคบค้าสมาคม รวมถึงเกิดการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารและทรัพยากรคอมพิวเตอร์ให้กับผู้อื่น อีกทั้งสามารถก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานร่วมกัน ตัวอย่างของผู้ให้บริการเครือข่ายประเภทนี้ ได้แก่ hi5, Facebook, Twitter, YouTube และ Flickr เป็นต้น
  8. Unified communications คือการติดต่อสื่อสารที่รวมเอาการสนทนาและมัลติมีเดียเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นแนวโน้มของเทคโนโลยีสื่อสารที่ผสมผสานบริการหลายๆแบบให้เป็นบริการเดียวกัน เช่น การผสมผสานบริการระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์, โทรสาร, อีเมล, instant messaging, และ SMS เข้าด้วยกัน เป็นต้น
  9. Business intelligence หรือเรียกสั้นๆว่า BI เป็นการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร และใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ โดยเราเรียกเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทนี้ว่า ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (decision support system หรือ DSS)
  10. Green IT เป็นการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น ไม่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ และประหยัดพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น

จากแหล่งข่าวอ้างอิงไม่ได้ลงรายละเอียดของเทคโนโลยีแต่ละตัวมากนักว่าจะสร้างประโยชน์หรือให้ผลตอบแทนกับองค์กรได้มากน้อยเพียงใด และไม่ได้ลงรายละเอียดเชิงลึกว่าจะนำเทคโนโลยีแต่ละชนิดไปใช้งานในด้านไหนได้บ้าง รวมถึงจะสรรหาเทคโนโลยีเหล่านี้ด้วยวิธีใดได้บ้าง ซึ่งการให้ข้อมูลคร่าวๆเช่นนี้อาจเป็นวิธีการดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการให้คำปรึกษาของการ์ตเนอร์ก็ได้

ข่าวเก่าที่เกี่ยวข้อง ห้าเทคโนโลยีแห่งปีในกระแส Hype Cycle

ที่มา - ZDNet Asia และ Gartner

Get latest news from Blognone

Comments

By: meekob on 19 October 2008 - 20:52 #68583

mashups นะครับ ไม่ใช่ machups

By: javaboom
WriteriPhone
on 19 October 2008 - 20:59 #68585 Reply to:68583
javaboom's picture

โอ้ พิมพ์ผิดจนได้ ... ขอบคุณครับ แก้ให้แล้วนะครับ

JavaBoom (Boom is not Java, but Java was boom)
http://javaboom.wordpress.com


My Blog