Tags:
Node Thumbnail

กรมรักษาความปลอดภัยการคมนาคมของสหรัฐฯ (TSA) ได้ออกมาประกาศว่าต่อไปนี้ผู้โดยสารที่ขึ้นเครื่องบินจากสนามบินบางแห่งในต่างประเทศ เพื่อที่จะบินเข้ามาในสหรัฐ จะต้องสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จะนำติดขึ้นเครื่องมาด้วยสามารถใช้งานได้จริง

นั่นหมายความว่า หากอุปกรณ์ดังกล่าวไม่สามารถเปิดใช้งานได้ เช่น แบตเตอรี่หมด ผู้โดยสารคนนั้นอาจจะต้องโดนตรวจเพิ่มเติม หรือไม่ก็ต้องไม่นำอุปกรณ์ดังกล่าวขึ้นเครื่องบิน

TSA อธิบายถึงเหตุผลของมาตรการรักษาความปลอดภัยใหม่นี้ว่า อุปกรณ์อย่างมือถือ แท็บเล็ต อาจจะถูกใช้เพื่อซ่อนวัตถุระเบิดได้ หลังจากที่เริ่มมีการตื่นตัวกันเรื่องกลุ่มกบฏ ISIS ในซีเรียและอิรัก