Tags:
Node Thumbnail

PhotoDNA บริการระบุเอกลักษณ์ของรูปภาพจากการร่วมมือของ Microsoft และวิทยาลัย Dartmouth เพื่อใช้แก้ปัญหาการค้นหารูปเด็กที่ถูกละเมิดให้กับศูนย์เด็กหายและถูกละเมิดของสหรัฐอเมริกา (NCMEC) ขณะนี้ตรวจจับรูปที่ผิดกฎหมายไปแล้วหลายล้านรูป และมีองค์กรนำไปใช้งานแล้วมากกว่า 70 องค์กร มีเจ้าดังๆ เช่น Facebook และ Twitter และล่าสุดนักพัฒนาได้ปรับปรุงบริการให้ใช้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในรูปแบบของ Cloud Service

PhotoDNA ทำงานโดยเปลี่ยนรูปภาพเป็นโทนสีเทา (greyscale) จากนั้นทำการสร้างตารางให้เกิดกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆ และใส่ค่าตัวเลขเข้าไปในแต่ละกรอบ ซึ่งค่าเหล่านี้จะสร้างข้อมูลเอกลักษณ์ของรูปภาพ (PhotoDNA signature) ขึ้นมา แล้วนำค่าที่ได้ไปจับคู่กับรูปภาพที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต

Tags:
Node Thumbnail

ไมโครซอฟท์บริจาคไลเซนส์ PhotoDNA ให้กับ INTERPOL เพื่อใช้ในฐานข้อมูล International Child Sexual Exploitation (ICSE) เพื่อให้ตำรวจทั่วโลกสามารถร่วมมือกันค้นหาและแชร์ข้อมูลการละเมิดเด็กได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ฐานข้อมูล ICSE เก็บข้อมูลภาพเด็กที่ถูกละเมิดเพื่อช่วยประสานงานหาเหยื่อเพื่อให้ความช่วยเหลือและจับกุมผู้ละเมิดเด็ก ทาง ICSE มีซอฟต์แวร์เปรียบเทียบภาพอยู่เดิมแล้ว แต่ PhotoDNA จะช่วยค้นหาภาพที่ถูกดักแปลงไปจากเดิม เช่น ถูกปรับสี, เพิ่มข้อความในภาพ ฯลฯ

ตอนนี้มีตำรวจจาก 46 ชาติมีสิทธิเข้าถึงฐานข้อมูล ICSE และกำลังอยู่ระหว่างการเชื่อมต่ออีก 25 ชาติ ที่ผ่านมาฐานข้อมูลนี้ช่วยค้นหาเหยื่อได้แล้ว 6,300 คน และช่วยจับกุมคนร้ายอีก 3,200 คน