Tags:
Node Thumbnail

พจนานุกรม Cambridge ประกาศคำศัพท์แห่งปี 2023 (Word of the year) คือคำว่า Hallucinate ซึ่งทางพจนานุกรมใช้นิยามของคำนี้ตามยุคสมัยของ AI

Hallucinate หากแปลตามความหมายดั้งเดิมคือ อาการเห็น ได้ยิน หรือรู้สึก ในสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง ซึ่งอาจมาจากอาการป่วยหรือผลจากยาเสพติด ส่วนพจนานุกรมฉบับสอ เสถบุตร แปลไว้ว่า การลวงตัวเอง คลั่ง เพ้อ

Tags:
Node Thumbnail

วันนี้ที่โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โดยฝ่าย Ananda UrbanTech และ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) แถลงข่าวร่วมกันเปิดตัวโครงการ "How Cambridge Berkeley Stanford do Tech Transfer" ซึ่งเป็นโครงการจัดการประชุม เพื่อเรียนรู้การถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาให้กับบุคลากรและนักศึกษาระดับอุดมศึกษา