Tags:
Node Thumbnail

วันนี้ที่โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โดยฝ่าย Ananda UrbanTech และ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) แถลงข่าวร่วมกันเปิดตัวโครงการ "How Cambridge Berkeley Stanford do Tech Transfer" ซึ่งเป็นโครงการจัดการประชุม เพื่อเรียนรู้การถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาให้กับบุคลากรและนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

Tags:
Node Thumbnail

ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ มีการใช้ VR ให้ลูกค้าเข้ามาดูแบบจำลองบ้านและคอนโดเสมือนจริงก่อนตัดสินใจซื้อ แต่ VR สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบโครงสร้าง

โดยอนันดา ถือเป็นอสังหาริมทรัพย์รายแรกของไทย ที่นำ VR มาสร้างแบบจำลองเสมือนจริงของอาคารให้ผู้รับเหมาเข้ามาร่วมทำงานตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบพิมพ์เขียว แทนที่จะรับพิมพ์เขียวไปทำการก่อสร้างต่อเหมือนอย่างที่เคยเป็น