Tags:
Node Thumbnail

คณะกรรมการประจำกรมการเมืองของจีน (Politburo Standing Committee of the Communist Party of China - PSC) ซึ่งมีหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายของประเทศ กำลังพิจารณาร่างกฎหมายด้านความมั่นคงไซเบอร์ ที่ทางการจีนสามารถเอาผิด จับกุมและลงโทษแฮกเกอร์ต่างชาติตามเห็นสมควร รวมถึงสามารถยึดทรัพย์สินเป็นของกลางได้

นอกจากนี้ร่างกฎหมายนี้ยังบังคับให้อุตสาหกรรมและภาคส่วนต่างๆ ของรัฐอาทิ ฝ่ายประชาสัมพันธ์, พลังงานและการเงิน ต้องปรับปรุงและออกมาตรการด้านความปลอดภัยไซเบอร์เพิ่มเติม รวมถึงมีการพูดถึงระเบียบใหม่ที่ว่าด้วย การเก็บและเข้าถึงข้อมูลประชาชนของเจ้าหน้าที่รัฐด้วย

ทั้งนี้บริษัทด้านเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของโลกที่เข้าไปลงทุนในจีน ต่างกังวลว่าร่างกฎหมายนี้ อาจกีดกันไม่ให้ภาคส่วนเทคโนโลยีของทั้งภาครัฐและเอกชนซื้อสินค้าต่างชาติมาใช้งาน

ที่มา - The Japan Times

alt="hacking-1685092_960_720"
*ภาพจาก Pixabay

Get latest news from Blognone