Tags:
Node Thumbnail

เมื่อเร็วๆ นี้ วารสารวิชาการ Social Media + Society ได้ตีพิมพ์งานวิจัยที่มีชื่อว่า "Screened Intimacies: Tinder and the Swipe Logic" ที่พยายามอธิบายเหตุผลและเบื้องหลังของการตัดสินใจปัดซ้ายหรือปัดขวาของแอพ ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ระบุว่า Tinder ทำให้ผู้ใช้ตัดสินคนอื่นเร็วขึ้นโดยดูจากเพียงหน้าตาและลดทอนความซับซ้อนของมนุษย์ลง ซึ่งเกี่ยวพันกับทั้งเรื่องของวิธีการใช้งานแอพ และการออกแบบ UI

งานวิจัยดังกล่าวเป็นผลงานร่วมกันระหว่าง Gaby David จาก Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales ของฝรั่งเศส และ Carolina Cambre จาก Concordia University ของแคนาดา โดยศึกษาจากกระบวนการใช้งานและการออกแบบแอพ (UI/UX) และมีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่าง 8 คนในปารีส โดยชี้ให้เห็นว่า ผู้ใช้ Tinder มักจะมีการสวมบทบาทในฐานะผู้กำกับหรือตัดสินจากรูปและข้อมูลของผู้ใช้บนแอพอย่างรวดเร็ว โดยตัวแอพไปลดทอนความซับซ้อน (molarization) ให้เหลือเพียงเครื่องหมายถูกและผิด โดยมองข้ามความซับซ้อนของชีวิตมนุษย์ไป

การลดทอนความซับซ้อนของคนที่อยู่บน Tinder โดยเหลือแค่เครื่องหมายถูกหรือผิด (ให้ถูกคือปัดซ้ายและขวา) ส่วนหนึ่งมาจากกระบวนการออกแบบ UI ของตัวแอพเองที่ "จงใจ" จะทำให้เน้นที่ความรวดเร็ว แต่ในเวลาเดียวกันทุกคนก็ถูกลดทอนลงเหลือเพียงแค่หน้าตาที่ถูกตัดสินอย่างรวดเร็วด้วย โดยมองข้ามความซับซ้อนหลายอย่างออกไป รวมถึงการทำอัลกอริทึมให้แตกต่างไปในแต่ละบุคคลด้วย ทั้งที่ตัวคนและแอพนั้นอยู่ที่เดียวกันและเปิดใช้พร้อมๆ กัน

ผลจากการออกแบบแอพอย่างจงใจเช่นนี้ นอกจากจะลดทอนความซับซ้อนของคนแล้ว ยังทำให้ปฏิสัมพันธ์ของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปด้วย งานวิจัยสรุปว่า Tinder เข้ามาเปลี่ยนแปลงในจุดนี้ โดยทำให้คนบนแพลตฟอร์มไม่มีอิสระในการตัดสินใจอย่างเสรี ในเวลาเดียวกันยังทำให้ผู้คนต้องพึ่งพาแพลตฟอร์มอย่าง Tinder ในการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นด้วยความรวดเร็วด้วย

รายละเอียดเชิงลึกยังมีอีกมาก ใครสนใจสามารถอ่านงานวิจัยฉบับเต็มได้จากที่มาครับ

ที่มา - Social Media + Society Journal

No Description

Get latest news from Blognone