Tags:
Node Thumbnail

ความเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายของสหรัฐฯ เกิดขึ้นหลังจากการเปิดเผยเอกสารของ Snowden จำนวนมาก หนึ่งในนั้นคือกฎหมาย USA Freedom Act ที่ผ่านเป็นกฎหมายมาครบหนึ่งปีพอดี ประเด็นสำคัญในตอนนั้นคือการยกเลิกการกวาดรายการโทรศัพท์ (call detail record - CDR) แต่อีกประเด็นหนึ่งที่กฎหมายฉบับนี้เข้ามาแก้ไข คือกระบวนการเปิดเผยข้อเรียกร้องจากหน่วยงานความมั่นคง เช่น FBI ที่ส่งคำขอเป็นจดหมายความมั่นคง (national security letter - NSL) ไปยังบริษัทต่างๆ และหลังจากนี้บริษัทจะเริ่มเปิดเผยจดหมายเหล่านี้ได้บางส่วนหลังมีการเซ็นเซอร์ข้อความออกไปแล้ว

Yahoo! เป็นบริษัทแรกที่ออกมาเปิดเผยจดหมายเหล่านี้ โดยชุดแรกเป็นการเปิดเผยข้อมูลจาก NSL สามฉบับตั้งแต่ปี 2013 ทางบริษัทสามารถส่งข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ให้ FBI ได้สองฉบับ และฉบับที่สามไม่พบข้อมูลในระบบ ตัวจดหมายที่เปิดออกมาเซ็นเซอร์ชื่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและชื่อตัวผู้ใช้เองที่ถูกขอข้อมูลออกจากจดหมาย อย่างไรก็ดี Yahoo! ติดต่อผู้ใช้เหล่านั้นโดยตรงแล้วว่ามีการส่งมอบข้อมูล

นอกจากการเปิดเผยรายละเอียดแล้ว ในแง่สถิติของ NSL ก็ยังปรับปรุง โดยบริษัทที่ได้รับ NSL สามารถยืนยันได้ว่าเคยได้รับ NSL ช่วงเวลาใดบ้าง ในกรณีของ Yahoo! มีการปรับตัวเลขตั้งแต่ปี 2013 ว่ามีจำนวน NSL ที่เคยได้รับ จาก 0-499 ฉบับ เป็น 1-499 ฉบับ (เป็นการยืนยันว่าได้รับ)

ที่มา - Yahoo! Policy

alt="upic.me"

Get latest news from Blognone