Tags:
Node Thumbnail

กูเกิลและยาฮูประกาศรองรับมาตรฐาน DMARC ที่เสนอโดยยาฮู เพื่อยืนยันว่าผู้ส่งเป็นเจ้าของบัญชีจริง มาตรฐานนี้ผ่านเป็น rfc7489 เมื่อต้นปีที่ผ่านมา

ทั้งสองบริษัทประกาศร่วมกันที่จะรองรับมาตรฐานนี้โดยเร็ว ทางฝั่งยาฮูนั้นจะรองรับมาตรฐานนี้บนโดเมน ymail.com และ rocketmail.com ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้ หลังจากเปิดใช้งานบน Yahoo! Mail ไปตั้งแต่ปีที่แล้ว ส่วนกูเกิลจะเริ่มรองรับเต็มรูปแบบภายในเดือนมิถุนายนปีหน้า

DMARC จะวางแนวทางให้เซิร์ฟเวอร์ที่รับอีเมล สามารถตรวจสอบว่าอีเมลมาจากผู้ส่งจริงหรือไม่ โดยแต่ละโดเมนสามารถประกาศนโยบายการตรวจสอบไว้ใน DNS ได้ล่วงหน้า พร้อมระบุแนวทางการแจ้งเตือนในกรณีที่ไม่สามารถตรวจสอบที่มาอีเมลได้

ตอนนี้กูเกิลก็รองรับ DMARC อยู่แล้ว แต่หลังจากรองรับเต็มตัว อีเมลจากโดเมนที่รองรับ DMARC แต่ไม่สามารถตรวจสอบได้จะถูกปฎิเสธไม่ส่งต่ออีเมลอีก

ที่มา - Market Wired

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 21 October 2015 - 22:19 #854798
panurat2000's picture

เพื่อยืนยันว่าผู้ส่งเป็นเข้าของบัญชีจริง

เป็นเข้าของ => เป็นเจ้าของ

จะถูกปฎิเสธไม่ส่งต่ออีเมลอีก

ปฎิเสธ => ปฏิเสธ