Tags:
Node Thumbnail

วันนี้ในที่ประชุมกสทช. (16 กันยายน) ได้มีมติให้ผ่านหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900MHz เพื่อนำไปประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เพื่อเชิญชวนให้เข้าร่วมประมูลในวันที่ 24 กันยายนถึง 25 ตุลาคม และเปิดให้ยื่นซองประมูลวันที่ 26 ตุลาคมนี้

รายละเอียดการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900MHz โดยรวมจะคล้ายกับของการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800MHz แต่จะมีจุดแตกต่างไปบางส่วน สรุปโดยสังเขปมีดังนี้

  • ราคาขั้นต่ำของใบอนุญาตในกรณีที่มีผู้ประมูลมากกว่าสองรายจะอยู่ที่ 12,864 ล้านบาท โดยราคาประมูลเริ่มต้นรอบแรกจะอยู่ที่ 13,508 ล้านบาท
  • แต่ถ้าหากมีผู้ร่วมประมูลน้อยกว่า 2 ราย ราคาขั้นต่ำจะเพิ่มเป็น 16,080 ล้านบาท และเริ่มต้นประมูลรอบแรกที่ 16,402 ล้านบาทแทน
  • การขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมของคลื่นความถี่ย่าน 900MHz จะต้องจัดการให้บริการอย่างน้อย 50% ใน 4 ปี และ 80% ใน 8 ปี ซึ่งสูงกว่าของคลื่นความถี่ย่าน 1800MHz ที่กำหนดขั้นต่ำ 40% ใน 4 ปี และ 50% ใน 8 ปี
  • เมื่อเปิดให้บริการแล้ว ค่าบริการจะต้องถูกกว่าค่าบริการ 3G บนคลื่นความถี่ย่าน 2100MHz ที่ใช้ในปัจจุบัน และต้องมีแพ็คเกจพิเศษราคาถูกกว่าปกติสำหรับผู้มีรายได้น้อย และผู้พิการด้วย

    สำหรับประเด็นอื่นๆ ที่ยกมาหารือในที่ประชุมกสทช. คือการกำหนดให้ผู้ให้บริการเคเบิลทีวี และทีวีดาวเทียม (กลุ่มที่ไม่ได้ใช้คลื่นความถี่) ต้องจัดลำดับช่องทีวีดิจิทัลไว้ในช่อง 1-36 ส่วนที่เหลือจะจัดเรียงอย่างไรก็ได้ โดยจะมีผลหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 60 วัน

ที่มา - อีเมลประชาสัมพันธ์

กสทช. ผ่านหลักเกณฑ์การประมูลคลื่น 900 MHz เน้นประโยชน์ประชาชนและรัฐเป็นหลัก พร้อมผ่านหลักเกณฑ์การเรียงช่อง ให้เคเบิ้ลทีวี และทีวีดาวเทียม ต้องนำช่องรายการทีวีดิจิตอลทั้ง 36 ช่องเรียงไว้ในลำดับที่ 1-36

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (16 ก.ย. 2558) ที่ประชุม กสทช. ได้มีมติเห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางดำเนินการต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ พร้อมทั้งเห็นชอบร่างประกาศดังกล่าวที่ปรับปรุงแล้ว ตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอและให้นำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป สำหรับสาระสำคัญของร่างประกาศดังกล่าว กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ อาทิ ช่องดาวเทียม เคเบิ้ลทีวี ต้องจัดให้มีรายการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (ช่องทีวีดิจิตอล) ไว้ที่ช่องรายการ 1-36 ส่วนช่องรายการที่ 37-60 เป็นช่องที่ผู้ประกอบการเลือกนำรายการใดมานำเสนอก็ได้ โดยร่างประกาศฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ภายหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 60 วัน

จากนั้น ที่ประชุม กสทช. ได้มีมติเห็นชอบรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 900 MHz และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) ย่านความถี่ 895-915/940-960 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) รวมทั้งเห็นชอบร่างประกาศ กสทช. ทั้ง 2 ฉบับ และให้นำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป และจะเริ่มประกาศเชิญชวนเข้าร่วมการประมูลในวันที่ 24 ก.ย. ถึง 25 ต.ค. 2558 และจะเปิดให้ยื่นเอกสารการประมูลในวันที่ 26 ต.ค. 2558

สำหรับสาระสำคัญของหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ภายหลังจากที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขหลังจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชนทั่วไปแล้ว ในส่วนหลักๆ ยังคงมีรายละเอียดเหมือนหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz แต่มีส่วนที่แตกต่างคือ

1.เรื่องความครอบคลุมของโครงข่าย หลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องกำหนดการจัดให้มีโครงข่ายเพื่อให้บริการอย่างน้อย 40% ภายใน 4 ปี และไม่น้อยกว่า 50% ภายใน 8 ปี แต่สำหรับหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz นั้นกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องกำหนดการจัดให้มีโครงข่ายเพื่อให้บริการอย่างน้อย 50% ภายใน 4 ปี และไม่น้อยกว่า 80% ภายใน 8 ปี เพื่อเป็นการประกันการใช้งานคลื่นความถี่และให้มีการกระจายบริการให้ทั่วถึงเพิ่มขึ้น

2.ราคาขั้นต่ำและงวดการชำระเงินประมูล โดยราคาขั้นต่ำในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมการประมูลมากกว่า 2 ราย จะอยู่ที่ 12,864 ล้านบาท และราคาประมูลรอบแรกเท่ากับ 13,508 ล้านบาท ส่วนกรณีที่มีผู้เข้าร่วมน้อยกว่า 2 ราย ราคาขั้นต่ำจะอยู่ที่ 16,080 ล้านบาท และราคาประมูลรอบแรกเท่ากับ 16,402 ล้านบาท สำหรับงวดการชำระเงินค่าประมูลจะแบ่งการชำระออกเป็น 3 งวด โดยงวดแรกชำระ 50% งวดที่ 2 ชำระ 25% งวดที่ 3 ชำระ 25% เช่นเดิม ยกเว้นในกรณีที่ราคาประมูลสูงสุดมากกว่า 100% (หรือ 16,080 ล้านบาท) จะแบ่งการชำระออกเป็น 4 งวด โดยค่าประมูล 16,080 ล้านบาท แบ่งชำระเป็น 3 งวด ส่วนเหลือชำระในงวดที่ 4 ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการสมยอมราคาจากการเปิดเผยวงเงินประมูลของผู้เข้าร่วมการประมูลแต่ละรายในตอนที่ไปกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อนำมาประมูล

3.กำหนดวันประมูลเป็นวันที่ 15 ธ.ค. 2558 แต่หากมีกรณีเปลี่ยนแปลงวันประมูลที่แตกต่างจากเดิมให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ที่จะดำเนินการได้ และสำนักงาน กสทช. จะแจ้งผู้เข้าร่วมประมูลให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน นับจากวันประมูล

4.เงื่อนไขในส่วนของมาตรการทางสังคมและการคุ้มครองผู้บริโภค เมื่อเปิดให้บริการแล้วอัตราค่าบริการทั่วไปจะต้องถูกลงกว่าอัตราค่าบริการเฉลี่ยของอัตราค่าบริการ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHZ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และต้องมีแพ็คเกจพิเศษที่มีราคาถูกกว่าปกติสำหรับผู้มีรายได้น้อย ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เช่นเดียวกับเงื่อนไขในการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz

และที่ประชุม กสทช. ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ฉบับที่ 2) และให้นำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป ทั้งนี้ ร่างประกาศดังกล่าวเป็นการคุ้มครองผู้ใช้บริการไม่ได้ได้รับผลกระทบจากการสิ้นสุดสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยในช่วงระยะเวลาคุ้มครอง เงินรายได้จากการให้บริการที่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินจะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละของส่วนแบ่งรายได้ที่ผู้ให้บริการเคยนำส่งภายใต้สัญญาสัมปทาน ณ วันสุดท้ายก่อนสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน

ถัดจากนั้น ที่ประชุม กสทช. ได้พิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) คำสั่ง กสทช. เรื่อง ระบุผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญในแต่ละตลาดโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง และให้ผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญปฏิบัติตามมาตรการเฉพาะที่กำหนด ซึ่งส่งผลให้ผู้มีอำนาจเหนือตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่เดิมที่เคยประกาศไว้ถูกยกเลิกไป เนื่องจากสภาพตลาดในปัจจุบันมีการแข่งขันกันมากขึ้นทำให้ไม่มีผู้มีอำนาจเหนือตลาดในตลาดดังกล่าว ยังคงมีแต่ตลาดบริการอินเทอร์เน็ตประจำที่ที่มี บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด เป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาด

นายฐากร กล่าวว่า สำหรับเรื่องการชำระเงินค่าประมูลทีวีดิจิตอล ที่ประชุม กสทช. มีมติให้สำนักงาน กสทช. ทำหนังสือแจ้งรายละเอียดไปยัง ปปช. สตง. และสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อขอความเห็นอีกครั้งหนึ่ง พร้อมทั้งให้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการต่อไป

Get latest news from Blognone

Comments

By: Matibul
UbuntuWindows
on 16 September 2015 - 16:49 #843584

TOT ว่าไงครับ

By: kiva
iPhone
on 16 September 2015 - 16:55 #843590 Reply to:843584

ยื่นศาลต่อสิครับ

By: Polwath
ContributoriPhoneWindows PhoneAndroid
on 16 September 2015 - 17:54 #843604 Reply to:843590
Polwath's picture

แน่นอน เพราะ TOT ไม่ปล่อยช่องทางหารายได้ออกไปง่ายๆ หรอกครับ


Get ready to work from now on.

By: Bizard
iPhoneWindows
on 16 September 2015 - 17:07 #843595

จะสำเร็จมั้ย?

By: waroonh
Windows
on 16 September 2015 - 17:12 #843597

อีกตั้งเดือนกว่า ๆ ยังมีอะไรให้ดูสนุก ๆ อีกเยอะครับ

By: pexza
AndroidUbuntuWindows
on 16 September 2015 - 17:56 #843605
pexza's picture

เรียงช่อง !!!

สาธุ ~

By: Hadakung
iPhoneWindows PhoneAndroidWindows
on 16 September 2015 - 19:05 #843611

"ต้องจัดลำดับช่องทีวีดิจิทัลไว้ในช่อง 1-36 ส่วนที่เหลือจะจัดเรียงอย่างไรก็ได้ โดยจะมีผลหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 60 วัน" -- งงว่าตกลงทีวีดิจตอล จะอยู่ยังไงอะครับ ข่าวที่แล้วบอกห้ามมาอยู่ใน 1-10 แล้วตอนนี้ทำไมเปลี่ยนเร็วจัง --a

By: mr_tawan
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 16 September 2015 - 23:23 #843702 Reply to:843611
mr_tawan's picture

อันนั้นหมายถึงพวกดาวเทียมมั่วนิ่มสลับช่องเอาเองน่ะครับ เขาแค่บอกว่าให้แก้ให้ใช้เหมือนชาวบ้านซะนะ

อันนี้คือในอนาคตทุกคนต้องใช้เลข 1-36 เหมือนกันหมด


  • 9tawan.net บล็อกส่วนตัวฮับ
By: anirut
ContributorAndroidSymbianUbuntu
on 16 September 2015 - 19:19 #843615

ไม่เข้าใจว่าทำไม กสทช. ไม่บังคับเรียงช่องทีวีดิจิตอลให้เหมือนกันตั้งแต่แรก ใจโลเลออกข้อบังคับเรียงช่องสลับไปสลับมา คนดูแบบไม่ค่อยเปลี่ยนช่องและขี้เกียจจำเลขช่องเนี่ยเซ็งมาก


I'M... , NOT A CLONE.

By: badpig
Android
on 16 September 2015 - 19:27 #843618

ก็คงได้ทั้ง 2 เรื่องแหละผมว่า

900 ถ้าไม่มีเกมส์ล้มโต๊ะ ก็คงได้ประมูลคราวนี้

แต่เรียงช่อง 1-36 นี่มาช้าไป คงโดนยื้อหน่อย ไหนจะ บ. กล่องดาวเทียม กะช่องที่เค้าตกลงกันไปแล้ว ถ้าให้เดาก็คงมีฟ้อง กสทช. ไปตามเรื่องเสียประโยชน์ ต้องมาตั้งโต๊ะคุยกันก่อน ไรเงี่ย
ถึงช้าหน่อย แต่ก็ได้แหละผมว่า..

By: magnamonkun
WriterAndroidWindows
on 16 September 2015 - 23:51 #843710 Reply to:843618
magnamonkun's picture

เมื่อวานเพิ่งออกคำสั่งให้ถอดช่องดิจิทัลออกจาก 1-10 ไปครับ แต่ถ้าเค้าอยากอยู่ เค้าก็ต้องแปลงสภาพกิจการเป็นทีวีดาวเทียม ถึงจะสามารถอยู่ 1-10 ได้ ที่แน่ๆ คือเรื่องเมื่อวาน เป็นผลมาจากคำฟ้องร้องของ 5 บริษัททีวีดิจิทัลเองนั่นแหละครับ

By: badpig
Android
on 17 September 2015 - 12:28 #843823 Reply to:843710

ครับ ความเห็นผมจึงว่าได้แหละ แต่ช้าหน่อย เพราะกว่า กสทช. จะขยับอะไรที ทำแล้วตัดสินใจแล้วก็มาปรับใหม่ ปรับไปปรับมา ต้องโดนฟ้องก่อนถึงจะขยับได้เร็วขึ้นอะ ^^"