Tags:
Node Thumbnail

จากกรณีที่ศาลยุติธรรมของ EU ได้สั่งให้ Google ลบผลการค้นหา หากมีการร้องขอจากผู้ใช้ ซึ่ง Google ก็ได้ปฏิบัติตามคำสั่งศาล ด้วยการเปิดให้ผู้ใช้ในสหภาพยุโรปกรอกแบบฟอร์ม เพื่อยื่นเรื่องขอลบผลการค้นหา และพิจารณาเป็นกรณีไป โดยทาง The Guardian รายงานว่าทาง Google กำลังพิจารณาว่าจะมีการบอกผู้ใช้ ใต้หน้าเพจที่มีการลบผลการค้นหา

การลบผลการค้นหาและการแจ้งผู้ใช้ถึงกรณีดังกล่าวนี้ มีผลเฉพาะกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปเท่านั้น ขณะที่ผู้ใช้ที่อยู่นอกสหภาพยุโรปยังสามารถเห็นผลการค้นหาได้เช่นเดิม

ที่มา - The Guardian via 9to5Google

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 10 June 2014 - 00:13 #711717
panurat2000's picture

ซึ่ง Google ก้ได้ปฏิบัติตามคำสั่งศาล

ก้ => ก็

By: zipper
ContributorAndroid
on 10 June 2014 - 16:45 #711918

บ้านเราอาจจะมีงี้บ้างก็ได้นะ เพราะว่าบางคนก็อาจจะอยากจะกันนักสืบอินเตอร์เนตมาสืบค้นประวัติเค้า