Tags:
Node Thumbnail

เมื่อสัปดาห์ก่อนกูเกิลประสบความสำเร็จในการประนีประนอมยอมความกับเหล่าสำนักพิมพ์ ในคดีละเมิดลิขสิทธิ์ของโครงการห้องสมุดดิจิทัล

คดีนี้เริ่มจาก 7 ปีก่อน โดยเหล่าสำนักพิมพ์และกลุ่มผู้แต่งหนังสือรวมตัวกันฟ้องกูเกิลฐานละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยการเผยแพร่สำเนาหนังสือในรูปแบบสื่อดิจิทัล ก่อนที่ภายหลังจะแยกการพิจารณาคดีออกเป็น 2 ส่วน เป็นคดีระหว่างกูเกิลกับเหล่าสำนักพิมพ์ และคดีระหว่างกูเกิลกับกลุ่มผู้แต่งหนังสือ ซึ่งเป็นคดีในส่วนแรกนี้เองที่มีการตกลงยอมความกัน

เงื่อนไขของข้อตกลงที่ไม่เปิดเผยมูลค่านี้ระบุว่า กูเกิลจะทำสำเนาหนังสือหรือบทความในรูปแบบสื่อดิจิทัลโดยมีเนื้อหาไม่เกิน 20% ของหนังสือหรือบทความ และจะอนุญาตให้ผู้ใช้สั่งซื้อหนังสือทั้งเล่มได้

ทั้งนี้ทางเหล่าสำนักพิมพ์สามารถเลือกที่จะให้หนังสือหรือบทความใดอยู่ในห้องสมุดดิจิทัลของกูเกิลต่อไป หรือจะถอนออกจากโครงการก็ได้ ทั้งยังสามารถใช้ประโยชน์จากเอกสารดิจิทัลที่กูเกิลทำสำเนาจากหนังสือและบทความนั้นๆ ได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม คดีที่ถือว่าสำคัญกว่าและใหญ่กว่า คือ คดีของกูเกิลกับเหล่าผู้แต่งหนังสือซึ่งยังคงอยู่ในชั้นศาล และจะถือเป็นจุดเปลี่ยนอย่างแท้จริงของโครงการห้องสมุดดิจิทัล

ที่มา - Business Insider, CNET

Get latest news from Blognone

Comments

By: nuntawat
WriterAndroidWindowsIn Love
on 10 October 2012 - 06:46 #488270
nuntawat's picture

นิดเดียวครับ CNet -> CNET

By: ตะโร่งโต้ง
WriterAndroidWindows
on 10 October 2012 - 08:31 #488286 Reply to:488270
ตะโร่งโต้ง's picture

แก้แล้วครับ ขอบคุณครับ


ช่างไฟสมัครเล่น (- -")