Tags:
Node Thumbnail

Center for AI and Digital Policy (CAIDP) ศูนย์ศึกษานโยบาย AI ซึ่งเป็นเครือข่ายของนักวิชาการจากหลายประเทศ ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการค้าของสหรัฐ (FTC) ว่าโมเดล GPT-4 ของ OpenAI มีความเอนเอียง (biased) หลอกลวง (deceptive) และมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน

CAIDP อ้างข้อมูลของ OpenAI เองที่ยอมรับว่า GPT-4 มีข้อบกพร่องดังกล่าว และขอให้ FTC เข้ามาสอบสวน OpenAI, และสั่งให้หยุดการนำ GPT-4 ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ จนกว่าจะผ่านมาตรฐานการใช้งาน AI ของ FTC ซึ่งมีแนวทางอยู่ก่อนแล้ว

ที่มา - Ars Technica

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: Jonathan_Job
WriteriPhoneUbuntuWindows
on 31 March 2023 - 12:48 #1281279
Jonathan_Job's picture

ยอมรับว่า GTP-4 มีข้อบกพร่องดังกล่าว

GPT-4