Tags:
Node Thumbnail

คณะกรรมาธิการด้านการศึกษาและวัฒนธรรมของสหภาพยุโรป (CULT) ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอต่อรัฐสภาสหภาพยุโรปเพื่อพิจารณาออกข้อบังคับเพื่อปรับกลยุทธ์สำหรับอุตสาหกรรมเกมและ eSports

Cult เสนอให้เพิ่มเงินอุดหนุนเพื่อสร้างเกมและจัดหาบุคลากรที่มีความสามารถที่ CULT มองว่าสหภาพยุโรปยังขาดแคลน และอาจจะมีการพิจารณาลดหย่อนภาษีให้กับบริษัทผู้ผลิตเกมเพื่อดึงดูดให้มาลงทุนพัฒนาเกมในยุโรป อย่างปีนี้ สหภาพยุโรปมีเงินอุดหนุนอุตสาหกรรมเกมที่ 6 ล้านยูโร ซึ่ง CULT มองว่าไม่พอ

มติของ CULT สนับสนุนให้ผลักดันสาหกรรมเกมของยุโรปซึ่งรวมถึงการก่อตั้งศูนย์ European Video Games Observatory เพื่อให้ข้อมูลและคำแนะนำต่อผู้ผลิตและพัฒนาเกม เพื่อเก็บรักษาเกมที่มีความสำคัญ และเพื่อสร้างฉลาก “European Video Game” บ่งบอกให้ผู้บริโภคให้สนับสนุนอุตสาหกรรมเกมของยุโรปมากขึ้น

นอกจากนี้ หลังจากมีการถกเถียงกันมาตลอดว่า eSports เป็นกีฬาหรือไม่ CULT จะให้ข้อสรุปว่า eSports ไม่ถือว่าเป็นกีฬาและจะไม่ถูกควบคุมโดย EU เหมือนกับกีฬาประเภทอื่น ๆ ทำให้ผู้พัฒนา eSports มีสิทธิได้รับผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาจากการพัฒนาเกม รวมถึงเสนอให้พัฒนากรอบการจัดการที่เกี่ยวข้องกับ eSports ที่รวมถึงการรรับสมัครและการขอวีซ่าสำหรับผู้เล่นมืออาชีพ

อุตสาหกรรมวิดีโอเกมเป็นอุตสาหกรรมทางด้านวัฒนธรรมเดียวที่เติบโตขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงทำให้สภาสหภาพยุโรปต้องการการสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อเพิ่มการจ้างงานและเพิ่ม GDP ของยุโรป

ที่มา: VentureBeat

Get latest news from Blognone