Tags:
Node Thumbnail

AGCM หรือหน่วยงานด้านการแข่งขันของอิตาลีประกาศสอบสวนผู้ให้บริการคลาวด์สตอเรจ iCloud, Google Drive และ Dropbox ทั้งหมด 6 กรณี หลังจากได้รับข้อร้องเรียนมากมายเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและละเมิดสิทธิของผู้บริโภค

ประเด็นหลัก ๆ ที่ทั้ง 3 เจ้าถูกสอบสวนเหมือนกันคือการเก็บข้อมูลผู้บริโภคเพื่อประโยชน์ทางการค้า โดยไม่มีการเปิดเผยหรือถามความยินยอมก่อน ขณะที่ Dropbox มีเรื่องการไม่เปิดเผยถึงข้อมูลในสัญญา เช่น บริษัทสามารถยกเลิกสัญญาหรือใช้สิทธิพิจารณาสัญญาใหม่

ที่มา - AGCM via TechCrunch

Get latest news from Blognone