Tags:
Node Thumbnail

การเรียนออนไลน์เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวกับชีวิตของคนทั่วไปมากขึ้น ความรู้ไม่ได้ถูกจำกัดด้วยระบบการศึกษาแบบเดิมที่ต้องเรียนผ่านห้องเรียนเท่านั้น แต่ยังมีช่องทางอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการเรียนออนไลน์ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในยุคปัจจุบัน

ความนิยมในการเรียนออนไลน์นี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไปทั่วโลก เช่นเดียวกับในประเทศไทย ที่มี SkillLane เป็น Online Learning Platform อันดับ 1 ของประเทศ

Tags:
Node Thumbnail

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประกาศโครงการนำร่องเพื่อทำ "คลังหน่วยกิตแห่งชาติ" (National Credit Bank System) ให้คนทุกช่วงวัยสามารถเรียนหลักสูตรต่างๆ หรือนำประสบการณ์ทำงาน มาเทียบโอนและสะสมหน่วยกิตไว้ที่คลังหน่วยกิตแห่งชาติ แล้วนำขอรับปริญญาบัตรจากสถาบันอุดมศึกษาของไทยได้

ศ. ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวง อว. ระบุว่าโครงการนี้มีเพื่อสนับสนุนนโยบายเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) คนไทยทุกช่วงวัยเข้าถึงการเรียนรู้ใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา เรียนหลักสูตรต่างๆ ในมหาวิทยาลัยหรือหน่วยฝึกอบรมอื่นๆ ที่ได้รับการรับรอง แล้วมาสะสมหน่วยกิตไว้ที่ National Credit Bank System ได้