Tags:
Node Thumbnail

เมื่อวานนี้นอกจากจะมีงานแถลงข่าวความคืบหน้าของชุดร่างกฎหมายความมั่นคงไซเบอร์ที่จัดโดย สพธอ. ตามข่าวเก่า ที่รัฐสภาก็มีข่าวเกี่ยวกับชุดกฎหมายดิจิทัลเหมือนกัน

เมื่อวานนี้ในที่ประชุมสภาปฎิรูปแห่งชาติ (สปช. ) ได้มีการพิจารณาและลงมติเกี่ยวกับรายงานผลการพิจารณาศึกษากฎหมายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ของคณะกรรมาธิการการปฎิรูปการสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ สปช. โดยมีผลการลงมติ เห็นชอบต่อรายงานนี้ 163 คะแนน ไม่เห็นด้วย 4 คะแนน และงดออกเสียง 13 เสียง จากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 180 คน

เนื้อหาสำคัญของผลการศึกษานี้ประกอบด้วย