Tags:
Node Thumbnail

VESA เปิดตัวมาตรฐาน DockPort ซึ่งเป็นส่วนขยายของ DisplayPort เดิม โดยเป็นมาตรฐานการส่งข้อมูลและจ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์ผ่านทางพอร์ท DisplayPort (ซึ่งเป็นมาตรฐานของ VESA เช่นกัน) นอกเหนือไปจากสัญญาณภาพ ทำให้สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์มากกว่าหนึ่งรูปแบบผ่านสายเส้นเดียวในลักษณะเดียวกับ Thunderbolt ของ Intel เช่นการต่อพีซีเข้ากับจอภาพที่เป็น USB hub ในตัวได้โดยไม่ต้องต่อสาย USB อีกเส้นเป็นต้น

DockPort ส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ในรูปแบบของ USB 3.1 ผ่านสาย DisplayPort ต่างกับ Thunderbolt ที่ใช้อินเตอร์เฟสแบบ PCI Express