Tags:
Node Thumbnail

เอไอเอส และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายแถบความถี่แคบ (Narrow Band) สำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Internet of Things (NB-IoT) เพื่อพัฒนานวัตกรรมสร้างแนวคิดเมืองอัจฉริยะในมหาวิทยาลัย

ในความร่วมมือนี้ เอไอเอสจะสนับสนุนการติดตั้งอุปกรณ์สถานีฐาน สำหรับกระจายสัญญาณ NB-IoT เพื่อการเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทำให้นักศึกษาและนักพัฒนาได้เข้าถึงเทคโนโลยีเครือข่าย ฝึกใช้งานกับอุปกรณ์จริง และทดสอบการเชื่อมต่อระหว่างเซิร์ฟเวอร์และเซ็นเซอร์ต่างๆ

ตัวอย่างโครงการทดสอบที่จะนำ NB-IoT มาใช้ อาทิ การวางระบบคมนาคม, การจัดการช่องจอดรถยนต์, ระบบตรวจสอบผู้สูงอายุ, ระบบสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์, ระบบควบคุมคลังยาและเวชภัณฑ์, ระบบเกษตรอัจฉริยะ ฯลฯ

เอไอเอสบอกว่าเทคโนโลยีเครือข่ายนี้เป็นการร่วมสนับสนุนโดย ZTE ซึ่งประโยชน์ของ NB-IoT นั้นได้แก่ การใช้พลังงานไฟฟ้าต่ำ, สามารถรองรับอุปกรณ์ IoT ได้ถึงแสนตัวต่อสถานีฐาน และมีรัศมีครอบคลุม 10 กิโลเมตร ในอาคารก็รับสัญญาณได้

ที่มา: อีเมลประชาสัมพันธ์

alt="Smart Parking"

alt="ข้อตกลงความร่วมมือ"

alt="Smart Farm"

Get latest news from Blognone

Comments

By: tanersirakorn
ContributorAndroidUbuntuIn Love
on 15 February 2018 - 08:39 #1033753
tanersirakorn's picture

เสนอให้แก้ "AIS" ในย่อหน้าที่สอง เป็น "เอไอเอส" ให้สม่ำเสมอทั้งข่าวครับ


Blog | Twitter