Tags:
Node Thumbnail

Facebook ประกาศเตรียมปรับปรุงระบบการโฆษณาใหม่ ซึ่งจะระบบบางอย่างที่กำลังปรับปรุงอยู่นะพัฒนาให้เสร็จก่อนหน้าการเลือกตั้งสหรัฐฯ ในปีหน้า หลังจากทางบริษัทตรวจพบบัญชีปลอมจากรัสเซียเป็นจำนวนมากก่อนการเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้ว

ก่อนหน้านี้ Facebook ก็เคยแจ้งกับผู้โฆษณาไปแล้วว่าต่อไปนี้ Facebook จะเพิ่มความเข้มงวดในการโฆษณาสำหรับกลุ่มเป้าหมายอิงตามศาสนา, การเมือง, เชื้อชาติ และหัวข้อทางสังคมอื่น ๆ ซึ่งจะต้องใช้คนตรวจโฆษณาก่อนทุกครั้ง

การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปี 2018 นั้นการเลือกตั้งวุฒิสภารัฐในสหรัฐฯ ซึ่งถือเป็นโอกาสอีกครั้งที่ Facebook รวมถึงบริการออนไลน์ต่าง ๆ จะได้พิสูจน์ตัวเองหลังจากที่ระบบโฆษณาอัตโนมัติทำให้เกิดบัญชีจากรัสเซียเข้ามาแทรกแซงการเลือกตั้งในปี 2016 ซึ่งบริการออนไลน์ที่พบก็มีทั้ง Facebook, Twitter, Google ในขณะที่ฝั่งรัสเซียยังคงปฏิเสธข้อกล่าวหาแทรกแซงการเลือกตั้ง

ที่มา - Reuters

Get latest news from Blognone

Comments

By: Adios2nd
iPhoneWindows PhoneWindows
on 13 October 2017 - 14:29 #1013210
Adios2nd's picture

เฟสบุคใช้ระบบอะไร มากรองว่าข่าวไหน อิงกลุ่มอะไรครับ?

มันจะกลายเป็น moral บริษัทนี้ ชี้นำ moral ของสังคมไหมครับ?

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 16 October 2017 - 15:39 #1013624
panurat2000's picture

Facebook ประกาศเตรียมปรับปรุงระบบการโฆษณาใหม่ ซึ่งจะระบบบางอย่างที่กำลังปรับปรุงอยู่นะพัฒนาให้เสร็จก่อนหน้าการเลือกตั้งสหรัฐฯ

ซึ่งจะระบบ ?

ที่กำลังปรับปรุงอยู่นะ ?