Tags:
Node Thumbnail

กูเกิลประกาศผลการรับรองมาตรฐานรอบล่าสุดสำหรับบริการ Google Apps for Work ที่ได้รับการรับรองเพิ่มเติมสองมาตรฐาน ได้แก่ ISO 27017 สำหรับความปลอดภัย และ ISO 27018 สำหรับความเป็นส่วนตัว

ISO 27017 จะตรวจสอบว่าความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยของกูเกิลและลูกค้าแบ่งกันชัดเจน, ข้อมูลของลูกค้าถูกปกป้องจากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตและลูกค้ารายอื่นๆ, นโยบายสำหรับเครือข่ายเสมือนปลอดภัยเท่าๆ กับเครือข่ายจริง, และลูกค้ามีเครื่องมือเพียงพอที่จะตรวจสอบว่ากูเกิลดูแลข้อมูลอย่างไร

ISO 27018 ตรวจสอบว่ากูเกิลไม่ได้ใช้ข้อมูลไปเพื่อการโฆษณา, ข้อมูลของลูกค้ายังคงเป็นสิทธิ์ของลูกค้า, มีเครื่องมีลบข้อมูลและดึงข้อมูลกลับได้, หากมีผู้ให้บริการรายอื่นเข้าใช้ข้อมูลจะมีการแจ้งลูกค้าก่อน, และกระบวนการจัดเก็บข้อมูลมีความโปร่งใส

นอกจากการเพิ่มการรับรองใหม่สองรายการนี้แล้ว ISO 27001 ที่กูเกิลได้มาก่อนหน้านี้แล้วก็มีการต่อการรับรองอีกครั้งพร้อมกับเพิ่มบริการจากเดิม 34 บริการเป็น 60 บริการ

ที่มา - Google for Work

alt="upic.me"

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 29 April 2016 - 06:39 #907278
panurat2000's picture

มีเครื่องมีลบข้อมูลและดึงข้อมูลกลับได้

มีเครื่องมีลบ ?