Tags:
Node Thumbnail

ประเด็น Single Gateway วันนี้ ผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงคือรัฐมนตรีไอซีที ดร.อุตตม สาวนายน ก็ออกมาให้สัมภาษณ์นักข่าว ระบุว่าโครงการนี้เป็นไปเพื่อเศรษฐกิจเป็นหลัก ไม่ใช่ความมั่นคง และไม่ได้ทำเร่งด่วน

อย่างไรก็ดี ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่เผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีล้วนสวนทางกับคำสัมภาษณ์ในครั้งนี้

- 30/06/2558: ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงศึกษาธิการร่วมกันกำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในทางที่ไม่เป็นประโยชน์ และก่อปัญหาต่อพฤติกรรมและคุณภาพในการเรียนรู้ของเด็ก เช่น การติดเกมส์ออนไลน์ การเข้าถึงสื่อที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงยุติธรรมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการจัดตั้ง Single Gateway เพื่อใช้เป็นเครื่องมือควบคุมเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมและการไหลเข้าของข้อมูลข่าวสารจากต่างประเทศผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต โดยให้ตรวจสอบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากมีความจำเป็นต้องออกกฎหมายเพิ่มเติม ก็ให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไปด้วย
- 21/07/2558: ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการจัดตั้ง Single Gateway เพื่อใช้เป็นเครื่องมือควบคุมเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมและการไหลเข้าของข้อมูลข่าวสารจากต่างประเทศผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ตามมติคณะรัฐมนตรี (๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘) โดยด่วนต่อไป
- 04/08/2558: กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานความคืบหน้าการจัดตั้ง Single Gateway เพื่อเป็นเครื่องมือควบคุมเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมและการไหลเข้าของข้อมูลข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ต
- 25/08/2558: ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (๔ สิงหาคม ๒๕๕๘) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมาตรการและโครงการสำคัญต่าง ๆ เร่งดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งรวมถึงเรื่องการจัดตั้ง single gateway ที่ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบ โดยให้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการให้นายกรัฐมนตรีทราบภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ นั้น ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเร่งรัดการดำเนินการเรื่องดังกล่าวและรายงานความคืบหน้าให้นายกรัฐมนตรีทราบภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ต่อไปด้วย

ที่มา - @pakapong_report, ประชาไท

Get latest news from Blognone

Comments

By: nat3738
ContributorAndroidRed HatUbuntu
on 24 September 2015 - 16:58 #846135

Founder เขียนข่าวชนกันเองซะงั้น

By: Polwath
ContributoriPhoneWindows PhoneAndroid
on 24 September 2015 - 16:59 #846137
Polwath's picture

I never trust you.


Get ready to work from now on.

By: tunnnnnn
iPhoneSymbian
on 25 September 2015 - 05:40 #846367
tunnnnnn's picture

นึกภาพ ห้างเซ็นทรัลเวิล์ด ที่มีประตูทางเข้า-ออก แค่บานเดียว

By: GoldExperience
In Love
on 30 September 2015 - 15:47 #848021
GoldExperience's picture

ไม่เร่ง...​กะให้กระแสซาๆ ไปแล้วแอบทำสินะ