Tags:
Node Thumbnail

วันนี้ (ตามเวลาในประเทศไทย) IBM ประกาศแสดงเจตจำนงที่จะเข้าซื้อกิจการของบริษัท Merge Healthcare ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการและประมวลผลภาพทางการแพทย์อย่างเป็นทางการ

IBM ระบุว่าการเข้าซื้อกิจการในรอบนี้ จะนำเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มของ Merge เข้ามาใส่ให้กับ Watson และทำให้ Watson สามารถประมวลผลข้อมูลแบบภาพได้ (ต้นฉบับระบุว่า เทคโนโลยีนี้จะทำให้ Watson สามารถ "เห็น" ได้) จากเดิมที่ประมวลผลได้เฉพาะข้อมูลแบบประเภทข้อความ/อักษรเท่านั้น ซึ่งทำให้ Watson สามารถประมวลผลภาพถ่ายรังสี, ภาพ MRI ทางการแพทย์ได้

มูลค่าในการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้อยู่ที่ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 35,000 ล้านบาท) โดย IBM จะจ่ายเป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นของ Merge ในอัตราหุ้นละ 7.13 เหรียญ (ประมาณ 250 บาท) ซึ่งยังต้องรอกระบวนการอนุมัติจากองค์กรที่เกี่ยวข้องก่อนที่การซื้อกิจการจะเสร็จสิ้นครับ

ที่มา - IBM

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 7 August 2015 - 18:36 #833112
panurat2000's picture

จากเดิมที่ประมวผลได้เฉพาะข้อมูลแบบประเภทข้อความ/อักษรเท่านั้น

ประมวผล => ประมวลผล