Tags:
Node Thumbnail

มีการตั้งกระทู้ใน Apple Discussion forums ว่าการรับอีเมลจาก Gmail เข้าสู่ iCloud.com หรือ me.com นั้นใช้เวลาเป็นชั่วโมง หรือเป็นวันกว่าจะได้รับอีเมล

ผู้ใช้คนอื่นๆ ที่เห็นกระทู้นี้ และทาง 9to5Mac ก็ยืนยันว่าการรับอีเมลที่ส่งมาจาก Gmail ดีเลย์จริง และในบางครั้งก็พบว่าเกิดข้อผิดพลาดจากเซิร์ฟเวอร์ของแอปเปิลทำให้ไม่สามารถรับอีเมลได้เลย

ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นมาตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา และทางแอปเปิลกำลังหาทางแก้ไขอยู่

ที่มา: Apple Discussions forums ผ่าน 9to5Mac

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 18 March 2015 - 10:13 #800405
panurat2000's picture

และทาง 9to5Mac ก็ยืนยันว่ามีการรับอีเมลจาก Gmail มีการดีเลย์จริง

มีการรับอีเมลจาก Gmail มีการดีเลย์จริง => การรับอีเมลจาก Gmail มีการดีเลย์จริง

By: mk
FounderAndroid
on 18 March 2015 - 10:46 #800418 Reply to:800405
mk's picture

ลองลดคำว่า "มีการ" ซึ่งเป็นคำซ้ำซ้อน จะทำให้ประโยคสละสลวยขึ้นครับ