Tags:
Node Thumbnail

Project Tango โครงการสร้างแท็บเล็ตที่สามารถถ่ายภาพเป็นระบบ 3 มิติ รับรู้ระยะความลึกของสถานที่และสร้างแผนที่เสมือนแบบ 3 มิติได้ เป็นผลงานการพัฒนาโดย Google ATAP ซึ่งเป็นทีมสร้างโครงการใหม่ทีมหนึ่งของ Google ตอนนี้ Project Tango ถูกยกระดับพ้นจากความดูแลของ Google ATAP และกลายเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งของ Google อย่างเต็มตัว

โดยทั่วไปแล้ว Google ATAP จะรับหน้าที่คิดค้นและพัฒนาโครงการใหม่ โดยมีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนสำหรับแต่ละโครงการ เมื่อครบกำหนดดังกล่าวจะมีการพิจารณาความสำเร็จของโครงการเหล่านั้นและตัดสินว่าจะผลักดันงานชิ้นนั้นต่อไปเป็นหน่วยงานใหม่ของ Google และยกให้ทีมอื่นรับช่วงต่อไปดูแลหรือจะพับโครงการนั้นไปเสีย ทั้งนี้เพื่อให้ทีมงานของ Google ATAP ได้หันไปริเริ่มโครงการใหม่ต่อไป

สำหรับกรณีของ Project Tango นี้ก็ถือว่าสอบผ่านแล้ว แต่ตอนนี้ยังไม่มีการระบุชัดเจนว่าใครจะรับช่วงดูแลงานนี้ต่อไปเพื่อให้ Google สามารถทำสินค้าออกวางขายจริงได้ทันภายในปีนี้ตามที่ Google เคยประกาศไว้ในงาน I/O 2014

ที่มา - The Verge

Get latest news from Blognone

Comments

By: kadeep
AndroidUbuntuWindows
on 1 February 2015 - 10:55 #787641
kadeep's picture

นี่สินวัตกรรม