Tags:
Node Thumbnail

จากร่างกฎหมายด้านเศรษฐกิจดิจิทัลชุดใหม่ 10 ฉบับ ที่เพิ่งผ่านมติคณะรัฐมนตรีไปเมื่อเร็วๆ นี้ ถ้าอ่านร่างกฎหมายอย่างละเอียด (ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ Thai Netizen)จะพบว่าหน่วยงานด้านไอซีทีของประเทศไทยจะถูกเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

เนื่องจากรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงมีมากพอสมควร ผมขอสรุปเป็นแผนผังและข้อมูลคร่าวๆ ตามนี้ครับ (หมายเหตุ: ผมอ่านกฎหมายแล้วมีความเห็นต่างจาก แผนผังของ Thai Netizen อยู่บ้างบางจุด แต่หลักๆ แล้วเหมือนกัน)

โครงสร้างของกระทรวงไอซีทีในปัจจุบัน

ตอนนี้ (ก่อนร่างกฎหมายทั้ง 10 ฉบับผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และมีผลบังคับใช้) ประเทศไทยมีหน่วยงานด้านไอซีที 2 หน่วยงานคือ

 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีสถานะเป็นส่วนราชการ (ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พศ. 2545)
 • กสทช. มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐ แต่ไม่ได้เป็นส่วนราชการ (ตั้งขึ้นตาม พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553)

โครงสร้างของกระทรวงไอซีทีในปัจจุบัน สามารถดูได้จาก เว็บไซต์กระทรวงไอซีที

No Description

กระทรวงไอซีทีมีส่วนราชการ 4 ส่วนคือ

 1. สำนักงานรัฐมนตรี
 2. สำนักงานปลัดกระทรวง
 3. กรมอุตุนิยมวิทยา
 4. สำนักงานสถิติแห่งชาติ

รัฐวิสาหกิจในกำกับดูแล 3 หน่วย

 1. บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
 2. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 3. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

องค์การมหาชนในกำกับดูแล 3 หน่วย

 1. สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) - SIPA
 2. สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) - สรอ. หรือ EGA
 3. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) - สพธอ. หรือ ETDA

โครงสร้างหน่วยงานด้านไอซีทีแบบใหม่

ภาพอาจเล็กไปหน่อย คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

No Description

จะเห็นว่ามีรายละเอียดเพิ่มเข้ามามากมาย จะค่อยๆ อธิบายไปทีละส่วนครับ

1) คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัลชุดใหม่จะตั้ง "คณะกรรมการระดับชาติ" ชื่อข้างต้น มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการระดับรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง และภาคเอกชนเป็นกรรมการ (เดี๋ยวจะเขียนเรื่องนี้แยกเป็นอีกบทความหนึ่ง)

หน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้คือเป็นหน่วยงานสูงสุดที่กำหนดนโยบายด้าน "ดิจิทัล" ของประเทศ โดยต้องออก "นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม" เป็นนโยบายด้านดิจิทัลระดับสูงสุดของประเทศ เพื่อบังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ถ้าไม่ทำ ปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าหน่วยงานจะมีความผิดทางวินัยด้วย

รายละเอียดเรื่องนี้อยู่ใน ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงดิจิทัลจะมาแทนที่กระทรวงไอซีทีเดิม จุดต่างไปคือมีส่วนราชการเพิ่มเข้ามา 1 ส่วนคือ "สำนักงานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม"

สำนักงานดิจิทัลฯ มีหน้าที่ใหญ่ๆ 2 ประการคือ

 • ทำหน้าที่เป็นกองเลขาให้กับ "คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ" เพื่อร่างแผนและนโยบายระดับชาติให้คณะกรรมการอนุมัติ
 • บริหารงาน "กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม" ที่โอนมาจากกองทุน กสทช. เดิม (จะกล่าวต่อไป)

รายละเอียดอยู่ใน ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..)

3) หน่วยงานด้านดิจิทัลชุดใหม่

นอกจากตัวกระทรวงดิจิทัลแล้ว หน่วยงานภายใต้กำกับดูแลของกระทรวงดิจิทัลจะถูกตั้งใหม่และแปรรูปเพิ่มเติมดังนี้

หน่วยงานตั้งใหม่ 3 หน่วยงาน ได้แก่

หน่วยงานทั้ง 3 หน่วยนี้มีสถานะเป็น

"หน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น"

อธิบายง่ายๆ คือมีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐ แต่ไม่ใช่ราชการ ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ ไม่ใช่องค์การมหาชน (น่าจะมีสถานะเหมือน กสทช. หรือ สวทช.)

กล่าวโดยสรุปคือเราจะมีหน่วยงานใหม่ 3 แห่ง กำกับดูแลโดย 4 บอร์ด และโอนย้ายหน่วยงานบางส่วนของกระทรวงไอซีทีเดิมมาอยู่กับหน่วยงานเหล่านี้

สังเกตว่าหน่วยงานใต้กำกับดูแลของกระทรวงไอซีทีเดิมที่ไม่ถูกแก้ไขเลยคือ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ส่วนรัฐวิสาหกิจทั้ง 3 รายยังอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

4) กสทช. โฉมใหม่

ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับใหม่) แก้โครงสร้างของ กสทช. ไปพอสมควร (ไว้จะเขียนเรื่องนี้โดยละเอียดอีกครั้ง) โดยสรุปคือ

 • บอร์ด กสทช. มีจำนวนเท่าเดิม 11 คน แต่ไม่แยกเป็น 2 บอร์ดย่อยแล้ว
 • กสทช. ยังปฏิบัติงานอิสระเหมือนเดิม ไม่อยู่ใต้กระทรวงดิจิทัล แต่การจัดทำ "แผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่" จะต้องส่งให้ "คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ" อนุมัติ
 • กสทช. ไม่ได้บริหาร "กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ" (กองทุน กทปส.) อีกแล้ว โดยกองทุนนี้จะถูกเปลี่ยนชื่อแล้วย้ายไปอยู่กับกระทรวงดิจิทัลแทน

กองทุน กทปส. ถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบตาม ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยโอนทรัพย์สินเดิมไปให้ กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ตั้งขึ้นใหม่ มี "คณะกรรมการกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม" มาบริหาร ส่วนงานสำนักงานจะมอบหมายให้ "สำนักงานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม" ของกระทรวงดิจิทัลมาทำหน้าที่แทน

อย่างไรก็ตาม กสทช. ยังมีหน้าที่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนเหมือนเดิม โดย 50% จะเข้ากองทุนดิจิทัล และอีก 50% ส่งเข้าคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

บทสรุปและข้อสังเกต

จากโครงสร้างใหม่ข้างต้น จะเห็นว่า

 1. กระทรวงไอซีที/ดิจิทัล ไม่ใช่หน่วยงานหลักด้านดิจิทัลอีกต่อไป โดยอำนาจสูงสุดจะไปอยู่ที่ "คณะกรรมการดิจิทัลฯ" แทน ทุกอย่างถูกกำหนดด้วย "แผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลฯ" ที่เป็นแผนระดับชาติ สั่งงานได้ทุกหน่วยราชการ
 2. หน่วยงานที่กลายเป็นแกนหลักของโครงสร้างทั้งหมดคือ "สำนักงานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม" เพราะรับงานตรงจากคณะกรรมการดิจิทัลฯ รวมถึงคอยดูแลเงินหลักหมื่นล้านของกองทุนดิจิทัลด้วย
 3. หน่วยงานตั้งใหม่ 3 หน่วยงานที่มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐ จะมีบทบาทมากขึ้น แต่ละหน่วยงานมีกฎหมายระดับ พ.ร.บ. ของตัวเอง มีคณะกรรมการของตัวเอง การพึ่งพิงกระทรวงดิจิทัลย่อมลดลง (จะมองว่ากระทรวงดิจิทัลถูกลดอำนาจก็ได้)
 4. กสทช. ถูกลดอำนาจลง ไม่ได้ดูแลกองทุนอีกแล้ว (แต่ยังต้องส่งเงินเข้ากองทุน) และต้องขอให้คณะกรรมการดิจิทัลฯ อนุมัติแผนแม่บทให้ด้วย
 5. จากแผนภาพจะเห็นว่าเรามี "คณะกรรมการ" เยอะมาก โดยมีคณะกรรมการระดับชาติ 1 ชุด และคณะกรรมการนโยบาย/หน่วยงานอีก 6 ชุด

บทความตอนต่อๆ ไปจะเขียนถึงคณะกรรมการเหล่านี้ รวมถึงโครงสร้างที่เปลี่ยนไปของ กสทช. ด้วยครับ

Get latest news from Blognone

Comments

By: Hadakung
iPhoneWindows PhoneAndroidWindows
on 15 January 2015 - 16:07 #781796

รู้สึกถึงค่าจ้างมหาศาลที่ตั้งใหม่ขึ้นมาเลยแหะแต่ทำไมไม่มีอะไรโคกับกระทรวงพาณิชย์เลยอะแล้วมันเศรษฐกิจแบบไหนละเนี่ยอินดี้จัง

By: LazarusSP1
ContributoriPhone
on 15 January 2015 - 17:05 #781821 Reply to:781796
LazarusSP1's picture

เขาเคยซื้อของออนไลน์ เคยจ่ายเงินผ่านระบบออนไลน์ กันหรือป่าวยังไม่รู้เลยครับ แต่นั่งเทียนมโนขั้นเทพมาเขียนร่าง พรบ.กัน 8 ฉบับโดยคนในวงการไม่รู้ได้นี่ไม่ธรรมดานะครับ

By: Hadakung
iPhoneWindows PhoneAndroidWindows
on 16 January 2015 - 17:48 #782150 Reply to:781821

มันแปลกตั้งแต่ให้ทหารขึ้นมามีอำนาจเขียนรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยแล้วละครับ ชีวิตตัวเองนอกจากเลือกตั้งเคยทำอะไรที่เรียกได้เป็นประชาธิปไตยหรือเปล่าก็ไม่รู้ ถึงจะบอกมอบให้สนช สปช แต่สุดท้ายคนที่มีอำนาจเคาะมันออกมาก็มีแต่ท่านผู้นำผู้เดียวแหละครับ

ปล.นั่งละคนที่เข้าไปนั่งเขียนอยากให้ทหารยึดอำนาจทัืงนั้นเฮ้อ

By: itpcc
ContributoriPhoneRed HatUbuntu
on 15 January 2015 - 16:09 #781797
itpcc's picture

เท่าที่ดู "เหมือน" จะดูเป็นอิสระมากขึ้นนะครับ แต่ในทางปฏิบัติเป็นไงคงต้องดูกันต่อไป


บล็อกส่วนตัวที่อัพเดตตามอารมณ์และความขยัน :P

By: Hadakung
iPhoneWindows PhoneAndroidWindows
on 16 January 2015 - 17:43 #782146 Reply to:781797

พูดถึงกระทรวงก็ต้องขึ้นกับรัฐมนตรีกับนายกอะครับ แต่ดูจะลดอำนาจแล้วเพิ่มทหารเข้าไปเต็มเลย

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 15 January 2015 - 17:06 #781819
panurat2000's picture
 • สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ => ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

เป็นการปรับปรุง สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอกนิกส์ (องค์การมหาชน) เดิม

อิเล็กทรอกนิกส์ => อิเล็กทรอนิกส์

By: nuntawat
WriterAndroidWindowsIn Love
on 17 January 2015 - 12:15 #782337 Reply to:781819
nuntawat's picture

หลังวงเล็บปิดตรง "Thai Netizen)จะ" เว้น 1 เคาะ

By: เดวิลแมน on 15 January 2015 - 22:11 #781869

เป็นห่วงการทำงาน กสทช ที่ต้องขออนุมัติก่อน จะโดนเตะถ่วงหรือเปล่าหนอ

By: wiennat
Writer
on 16 January 2015 - 00:00 #781891

ดูแล้วเหมือนให้ความสำคัญกับการควบคุมดิจิทัลมากกว่าส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับ


onedd.net

By: centuryboy on 16 January 2015 - 09:27 #781967

ใครหนอที่เขียนแผนฯเหล่านี้ เคยคิดสักนิใหมว่า จะเอาบุคลาดรที่มีความรู้และประสบการณ์เรื่องดิจิตัลจากไหนมาบริหารงานตามแผนนี้

By: zerost
AndroidWindows
on 16 January 2015 - 11:36 #782016
zerost's picture

1 ในส่วนสำคัญของการปรับครั้งใหญ่ขนาดนี้น่าจะเป็นการอยากเอาเงินในกองทุนดิจิตอลฯ ออกไปใช้ด้วยละมั้ง

By: TheOne
iPhoneWindows Phone
on 16 January 2015 - 22:20 #782220
TheOne's picture

แยกย่อยมากมายแต่อำนาจเป็ดเสร็จอยู่ที่คณะกรรมการดิจิตอลฯ บางเรื่องถ้าถูกดองยาวก็ไม่ใช่เรื่องแปลก ตั้งมาแล้วก็จะให้โอกาสทำงาน อย่าให้เห็นว่ามีโครงการทิ้งขว้างสูญเงินเปล่าล่ะ
ส่วนเรื่องคณะกรรมการฯ คงไม่ใช่ว่าดึงมาจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 2 รายนั้นหรอกนะ ไม่งั้นได้เปลี่ยนชื่อกระทรวงเป็นกระทรวงอนาล็อกแน่