Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

หลังจาก Uber เริ่มให้บริการตามหัวเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก และได้รับการตอบรับจากลูกค้าในด้านดี แต่อาจจะมีปัญหากับจากผู้ให้บริการดั้งเดิม และอาจผิดกฎหมายในบางเมืองหรือบางประเทศ แต่ในไทยที่เริ่มให้บริการในกรุงเทพอย่างเป็นทางการตั้งแต่ต้นปี และเริ่มขยายไปจังหวัดภูเก็ตแล้ว

ล่าสุดมีภาพรีวิวบริการ UberX บริการแบบประหยัด ในเว็บไซต์พันทิปแต่ใช้ทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคล หรือที่เรียกกันติดปากว่าป้ายดำหรือป้ายขาว ซึ่งบริการเช่นนี้อาจผิดกฎหมายในไทยเรื่องการใช้รถผิดไปจากประเภทที่จดทะเบียนไว้

ล่าสุดกระทู้ดังกล่าวถูกลบออกจากพันทิปเนื่องจากผิดเงื่อนไขใช้เป็นพื้นที่โฆษณา

หวังว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะจัดการเรื่องนี้โดยเร็วนะครับ

ที่มา- พันทิป ผ่าน Google Cache

Get latest news from Blognone

Comments

By: mk
FounderAndroid
on 20 October 2014 - 13:11 #755394
mk's picture
  • ถ้ากระทู้อ้างอิงถูกลบไปแล้ว คงลงเป็นข่าวไม่ได้นะครับ (ในแง่ของการอ้างอิงเพื่อยืนยันข้อมูล) ถ้าสามารถหาอ้างอิงจาก Google Cache หรือมีภาพหน้าจอเก็บไว้ก็ไม่มีปัญหาครับ
  • ประเด็นเรื่อง referral และ คสช. ไม่น่าเกี่ยวกับประเด็นหลักของข่าวเลยนะครับ
By: PH41
ContributorAndroidUbuntuWindows
on 20 October 2014 - 14:34 #755397 Reply to:755394
PH41's picture

แบบนี้ได้หรือป่าวครับ?

ตอนแรกจะเขียนประมาณว่า นิยมมากจนขนาดลงโฆษณา referral ใน บริการของ Google อาจจะเป็นสาเหตุที่นำป้ายดำมาวิ่ง

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 20 October 2014 - 14:25 #755415 Reply to:755394
panurat2000's picture

และเริ่มขยายไปจังหวัดภูเก็จแล้ว

ภูเก็จ => ภูเก็ต

By: PH41
ContributorAndroidUbuntuWindows
on 20 October 2014 - 14:32 #755418 Reply to:755415
PH41's picture

ครับ พอดีชินเขียนแบบโบราน

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 21 October 2014 - 17:29 #755421 Reply to:755394
panurat2000's picture

ซึ่งบริการนี้อาจผิดกฎหมายการนำรถยนต์นั่งส่วนบุคคลมารับจ้างจะผิด พรบ.การขนส่งทางบก โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000 - 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่
(๑) การขนส่งโดยรถยนต์ทหารตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร
(๒) การขนส่งโดย
(ก) รถยนต์รับจ้างที่บรรทุกผู้โดยสารไม่เกินเจ็ดคน รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัดที่บรรทุกผู้โดยสารไม่เกินเจ็ดคน รถยนต์บริการที่บรรทุกผู้โดยสารไม่เกินเจ็ดคน และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

By: PH41
ContributorAndroidUbuntuWindows
on 21 October 2014 - 22:14 #755821 Reply to:755421
PH41's picture

ถ้างั้นขออนุญาตแก้ไขเนื้อข่าวโดยนำส่วนของอัตราค่าปรับและโทษจำคุกออกไปนะครับ

ตรงนี้ยังเหลืออีกกรณีหนึ่งก็คือ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒

มาตรา ๒๑ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้รถไม่ตรงตามประเภทที่จดทะเบียนไว้

มาตรา ๖๐ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖ วรรคสองและวรรคสาม มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๗ วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๖ หรือมาตรา ๕๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

และเคยมีกรณีจับปรับโดยใช้ พรบ.ฉบับนี้มาแล้ว

By: lew
FounderJusci's WriterMEconomicsAndroid
on 20 October 2014 - 13:32 #755403
lew's picture

ผมเองก็สงสัยเรืองทางกฎหมายของ UberX ในไทยนะครับ แต่ที่คุณบอกว่าผิดกฎหมายนี่เป็น ความเห็นของคุณเอง? หรือเป็นความเห็นจากที่มาข่าว หรือความเห็นของผู้เชี่ยวชาญท่านใด ตรงนี้ต้องบอกให้ชัดนะครับ

ถ้าให้ดีก็อีเมลไปถามทาง Uber โดยตรงได้ว่าเปิดบริการตามกฎหมายหรือไม่


lewcpe.com, @public_lewcpe

By: sp on 20 October 2014 - 13:52 #755407 Reply to:755403

แท็กซี่ป้ายดำ รถตู้ป้ายดำ ไปเปิดกฏหมายดูสิครับ พรบ.ขนส่ง

By: PH41
ContributorAndroidUbuntuWindows
on 20 October 2014 - 14:21 #755409 Reply to:755403
PH41's picture

ตรงนี้ Uber อาจะไม่ผิดถ้าจดทะเบียนแล้ว แต่การนำป้ายดำที่จดทะเบียนมาเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลมาให้บริการถือว่าผิดครับ ก่อนหน้านี้เคยมีข่าวรถตู้ ป้ายดำ หรือแท็กซี่ป้ายดำมาแล้ว ส่วนก่อนหน้านี้ uber ใช้รถโรงแรมซึ่งขออณุญาตถูกต้อง

พรบ.การขนส่งทางบก

หมวด 3 การประกอบการ
มาตรา 23 ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบการขนส่งประจำทาง การขนส่งไม่ประจำทาง การขนส่งโดยรถขนาดเล็ก หรือการขนส่งส่วนบุคคลเว้นแต่จะได้รับ อนุญาตจากนายทะเบียน
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ กำหนดในกฎกระทรวง

หมวด 5 การรับ
มาตรา 65 ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบการรับจัดการขนส่ง เว้นแต่จะได้รับ ใบอนุญาตจากนายทะเบียนกลาง
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ กำหนดในกฎกระทรวง

หมวด 10 บทกำหนดโทษ
มาตรา 126 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 23 วรรคหนึ่ง มาตรา 25 วรรคหนึ่ง มาตรา 26 วรรคหนึ่ง มาตรา 65 วรรคหนึ่งหรือ มาตรา 74 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาท ถึงหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ในกรณีนี้น่าจะผิดมาตรา 23 แน่ ๆ ครับ ส่วนมาตรา 65 นี่ไม่มีข้อมูลว่า Uber ขออณุญาตหรือยัง

By: chayaninw
WriterMEconomicsAndroidIn Love
on 20 October 2014 - 14:36 #755420 Reply to:755409
chayaninw's picture

ประเด็นคือ เรากำลังพูดถึงกรณีเฉพาะเจาะจง ที่ยังไม่การตัดสินทางกฎหมายเกิดขึ้นนะครับ

ถ้าบอกเฉยๆ ว่า มันมีกฎหมายนี้อยู่ ซึ่งอาจจะขัดต่อกฎหมายนี้ ก็บอกได้ ถ้ามีผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็น ก็บอกได้ ถ้าเคยมีคดีเก่าลักษณะเดียวกัน ก็นำมาอ้างถึงได้ แต่สุดท้าย กรณีนี้ยังไม่เคยมีการตัดสิน ถึงเวลา Uber อาจจะโต้แย้งกฎหมายชนะก็ได้

มาเขียนถึงเฉยๆ ว่า กรณีนี้กำลังกระทำผิดกฎหมาย มันเป็น assertion ของคุณที่ argue ได้ (โดยมีข้อสนับสนุนเป็นหลักฐานและข้อกฎหมาย) แต่คงต้องชัดเจนว่า เป็น assertion เอง

By: pichaip
In Love
on 21 October 2014 - 01:49 #755528 Reply to:755420
pichaip's picture

บริการแท๊กซี่ เป็น"บริการขนส่งไม่ประจำทาง" ชนิดหนึ่ง ตามความในมาตรา 4(3) เป็นธุรกิจที่ควบคุมโดยกฎหมาย ผู้ที่จะให้บริการโดยได้รับค่าจ้าง ต้องปฎิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ตามมาตรา 65 วรรค 2 และต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนกลาง ตามมาตรา 65 วรรค 1

ผู้ใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 126 ของ พรบ.ขนส่งทางบก พศ.2522

ที่ว่า "ยังไม่มีการตัดสินทางกฎหมายเกิดขึ้น" หรือ "ความไม่รู้กฎหมาย" มิได้ทำให้ การกระทำที่ผิดกฎหมาย กลายเป็น "ไมผิดกฎหมาย" หรือ "ไม่ต้องรับโทษ" ตามหลักกฎหมายที่ว่า “ความไม่รู้กฎหมาย ไม่เป็นข้อแก้ตัว” ทำให้ "ไม่รับผิด หรือ ไม่รับโทษ"

สำหรับคนที่เคารพ "กฎหมาย" จะไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย ไม่เกี่ยวกับว่า ตร. จะจับได้หรือไม่ ครับ

By: waroonh
Windows
on 20 October 2014 - 16:28 #755444 Reply to:755403

ทางกฏหมายก็ว่ากันไปครับ แต่ผมว่า จับยาก ...

คนขึ้น ไม่ได้โบกรถให้เห็น
คนขับไม่ได้ แสดงตัวว่า กำลังขับ taxi ป้าบดำอยู่
การจ่ายเงิน ก็หักผ่านบัตรเครดิต ไม่ได้ควักตังจ่าย

คุณจะจับยังไงครับ ? ถ้าคุณเป็น ตำรวจจราจรนะ

By: lew
FounderJusci's WriterMEconomicsAndroid
on 20 October 2014 - 18:50 #755468 Reply to:755444
lew's picture

อันนี้ผมคงไม่ใช่คนตัดสินครับ ว่าผิดหรือไม่ผิด ถ้าคิดว่าน่าจะผิดก็บอกได้ แต่หัวข่าวเดิมเป็นการตัดสินไปแล้ว ตรงนั้นผมก็ขอให้ชัดเจนว่าใครเป็นคนตัดสิน (คือถ้ามีอ้างอิงเจ้าหน้าที่ระบุอะไรแบบนั้นผมคงไม่มีปัญหาอีก)


lewcpe.com, @public_lewcpe

By: gudgee
iPhoneAndroidWindows
on 20 October 2014 - 18:55 #755469 Reply to:755444
gudgee's picture

เรียกผ่าน app ให้มารับที่ สน. ครับ 555

By: Ton-Or
ContributorAndroidCyberbeingRed Hat
on 20 October 2014 - 19:15 #755478 Reply to:755469
Ton-Or's picture

เออเนอะจับง่ายเลยไอเดียดีๆ


Ton-Or

By: waroonh
Windows
on 21 October 2014 - 09:30 #755565 Reply to:755444

ปัญหาเดิมๆ เกี่ยวกับ กฏหมายครับ

อเมริกา ฟ้องข้อหา คนโดนฟ้องยังเป็นผู้บริสุทธิ แล้ว หาวิธีบอกว่า ไอ้หมอนี่ทำผิด
ไทย ฟ้องข้อหา คนโดนฟ้องคือ คนทำผิด แล้ว หาวิธีบอกว่า ไอ้หมอนี่ไม่ผิด

อย่างกรณีเนี่ย
เหมือนกันเด๊ะเลย
จริงๆ คือ ยังไม่มีใครไปฟ้องร้อง แล้วดำเนินคดี ให้มันรู้ไปเลย ถูกหรือผิด
แต่มีคนตั้งข้อกล่าวหาแล้ว สรุปคือ ผิดเอาไว้ก่อน
ใช่มั้ยครับ ?

By: waroonh
Windows
on 21 October 2014 - 09:47 #755572 Reply to:755444

อ่ะ ผมแถม ทางออกแบบ คนมองโลกเป็นสีดำๆ ให้นะครับ

ถ้า UBER ไปจด เป็นธุรกิจรถเช่า
บริการให้เช่ารถ แบบ แถมคนขับให้ฟรี
รับสมัครพนักงาน part time ที่มีคุณสมบัติ คือ มีรถเป็นของตัวเอง
เวลาตัดเงิน ตัดผ่าน บัตรเครดิต หรือ ตัดบัญชี บริษัท เท่านั้น

คุณว่ามันเป็น taxi มั้ย ?
รถต้องใช้ ป้ายเหลืองมั้ย ?
หึหึ

By: thep497
Windows PhoneAndroidWindows
on 21 October 2014 - 14:17 #755674 Reply to:755572
thep497's picture

+1 เพราะทุกวันนี้ผมเช่า AVIS ก็ประมาณนี้เลย เป็นป้ายดำเหมือนกัน ไม่ใช่รถบริการสาธารณะ

By: Fourpoint
Windows PhoneAndroidSymbian
on 21 October 2014 - 16:08 #755721 Reply to:755572

จริงๆถ้าอ่านข้อกฎหมายก่อน เขานิยามแยกไว้กันอยู่นะครับ ระหว่างรถยนต์บริการให้เช่า(กรณีAvis) กับรถยนต์บริการแบบอื่นๆหรือรถยนต์สาธารณะ คือรถยนต์บริการให้เช่า ต้องไม่ใช่การให้เช่าต่อเพื่อไปรับจ้างบรรทุกผู้โดยสารนั่นเอง คือคนเช่าต้องไปขับขี่กันเอาเอง ไม่ใช่เช่าแล้วไปรับจ้างต่อ หรือให้เช่าพร้อมคนขับ(จะบอกว่าแถมก็ตาม) มันก็จะกลายเป็นนิยามรถยนต์บริการชนิดอื่นหรือรถสาธารณะแทนครับ

และเรื่องกฎหมายเราสามารถถกเถียงกันได้ว่ากรณีใดเข้าข่ายผิดหรือถูกข้อกฎหมายใดอย่างไร โดยไม่ต้องกล่าวหาว่าใครเป็นคนผิดก็ได้นะครับ

http://www.thailandlawyercenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538974835&Ntype=19
พรบ.รถยนต์
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้...............
“รถยนต์สาธารณะ” หมายความว่า
(๑) รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด ซึ่งได้แก่รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนที่ใช้รับจ้างระหว่างจังหวัด โดยรับส่งคนโดยสารได้เฉพาะที่นายทะเบียนกำหนด
b รถยนต์รับจ้าง ซึ่งได้แก่รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน หรือรถยนต์สาธารณะอื่นนอกจากรถยนต์โดยสารประจำทาง[/b]

“รถยนต์บริการ” หมายความว่า รถยนต์บรรทุกคนโดยสารหรือให้เช่าซึ่งบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน ดังต่อไปนี้
(๑) รถยนต์บริการธุรกิจ ซึ่งได้แก่รถยนต์ที่ใช้บรรทุกคนโดยสารระหว่างท่าอากาศยาน ท่าเรือเดินทะเล สถานีขนส่งหรือสถานีรถไฟกับโรงแรมที่พักอาศัย ที่ทำการของผู้โดยสาร หรือที่ทำการของผู้บริการธุรกิจนั้น
(๒) รถยนต์บริการทัศนาจร ซึ่งได้แก่รถยนต์ที่ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวใช้รับส่งคนโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว
b รถยนต์บริการให้เช่า ซึ่งได้แก่รถยนต์ที่จัดไว้ให้เช่าซึ่งมิใช่เป็นการเช่าเพื่อนำไปรับจ้างบรรทุกคนโดยสารหรือสิ่งของ[/b]

มาตรา ๒๑ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้รถไม่ตรงตามประเภทที่จดทะเบียนไว้ เว้นแต่ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) การใช้รถยนต์บริการธุรกิจ รถยนต์บริการทัศนาจร หรือรถจักรยานยนต์สาธารณะในกิจการส่วนตัว
(๒) การใช้รถยนต์สาธารณะในกิจการส่วนตัว โดยมีข้อความแสดงไว้ที่รถนั้นให้เห็นได้ง่ายจากภายนอกว่าใช้ในกิจการส่วนตัว
(๓) การใช้รถยนต์สาธารณะบรรทุกของที่ติดตัวไปกับผู้โดยสาร
(๓ ทวิ) การใช้รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้ำหนักรถไม่เกินหนึ่งพันหกร้อยกิโลกรัม เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน หรือใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเป็นรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
(๔) ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๒๒ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้รถยนต์อื่นนอกจากรถยนต์โดยสารประจำทางรับจ้างรับคนโดยสารซึ่งเสียค่าโดยสารเป็นรายตัวตามรายทางในทางที่ได้รับอนุญาตให้มีรถยนต์โดยสารประจำทางหรือในเขตจากทางนั้นไม่เกินหนึ่งร้อยเมตร
ความในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับในกรณีที่เป็นการรับจ้างรับส่งนักเรียน คนงาน นักท่องเที่ยว หรือการรับส่งผู้โดยสาร เป็นครั้งคราวซึ่งได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากนายทะเบียน

By: Go-Kung
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 22 October 2014 - 14:36 #756048 Reply to:755721

ถ้าเปลี่ยนเป็นผู้ใช้บริการ (ผู้โดยสาร) เป็นผู้เช่ารถจาก Uber โดยตรง
และ Uber มี Service แถมให้คือบริการส่งรถถึงที่ (ตามที่เรานัดหมายไว้) พร้อมพนักงานขับรถและรับรถกลับ (เมื่อเราเลิกเช่า = ลงจากรถ = ถึงที่หมาย)

เลี่ยงบาลีกันไป

By: Fourpoint
Windows PhoneAndroidSymbian
on 29 October 2014 - 11:14 #758328 Reply to:756048

ประเด็นแบบนี้พวกรถตู้ป้ายดำ ก็ทำมาแล้ว อ้างว่าเป็นการเหมาเช่ารถเพื่อไปท่องเที่ยว

แต่มาตายตรงประเด็น ผู้โดยสารแต่ละคนไม่ได้รู้จักกันมาก่อน ไม่ได้เหมาเช่าไปด้วยกัน(ที่จะเข้าข่ายรถบริการเพื่อการทัศนาจร)

ส่วนเคสนี้ให้ดูกรณีรถtaxi ป้ายดำ แต่อาจจะแตกต่างตรงการรับรายทาง หรือการจ่ายเงิน ซึ่งแม้จะเลี่ยงบาลี แต่มันก็จะไม่เข้ากับนิยาม รถบริการให้เช่า รถบริการรับส่ง(ที่ต้องมีผู้ประกอบการโรงแรมเป็นเจ้าของ) รถบริการทัศนาจร(ที่ต้องมีบ.ที่ประกอบกิจการท่องเที่ยวเป็นเจ้าของ) แต่จะไปคล้ายกับรถบริการสาธารณะอยู่ดีครับ

By: Architec
ContributorWindows PhoneAndroidWindows
on 22 October 2014 - 13:09 #756011 Reply to:755572

มันต่างอะไรจากไปเช่าอู่มาขับล่ะครับ?

By: Golffy
ContributoriPhoneIn Love
on 20 October 2014 - 19:17 #755477
Golffy's picture
  1. ผมเป็นคนเขียนกระทู้รีวิวบนพันทิปกระทู้นั้นเองครับ ถ้าอยากได้ที่มาอ้างอิงมีบล็อกที่เหมือนกันเป๊ะอยู่

  2. เรื่องประเด็นทางกฎหมายผมว่าไม่ควรฟันธงอย่างที่ความเห็นด้านบนบอกไว้ เพราะนี่เป็นกรณีใหม่ สุดท้ายแล้วหากมีคดีความเกิดขึ้น Uber อาจไม่ได้ทำผิดกฎหมายก็ได้ ตอนนี้เรายังไม่รู้

ต่อไปเป็นความเห็นของผมเอง ข้อต่อสู้ที่ Uber อาจอ้างได้คือ Uber ไม่ได้ให้บริการรถสาธารณะ เป็นเพียงบริการนัดเจอกันอันนี้เขียนไว้ใน Terms เลย, ไม่มีการจ่ายเงินสดบนรถ, ไม่มีการโบกเรียกข้างถนนได้ทันทีแบบรถสาธารณะ. อาจอ้างได้ว่านี่ก็เหมือนการนัดกันขึ้นรถเพื่อน และก็ให้ค่าเสียเวลา(?)

คำตอบสุดท้ายจริงๆ คงรอให้มีคนฟ้องถึงศาลตัดสินล่ะครับ


@mamuang

By: inkirby
ContributoriPhoneAndroidIn Love
on 20 October 2014 - 19:25 #755479 Reply to:755477
inkirby's picture

สงสัยครับ

แบบนี้คือพวกรถรับจ้างทั่วไปป้ายดำที่เราโทรเรียกเขามาได้นี่คือเข้าข่ายแบบเดียวกันรึเปล่าครับ?


Dream high, work hard.

By: Golffy
ContributoriPhoneIn Love
on 20 October 2014 - 19:32 #755480 Reply to:755479
Golffy's picture

คือผมก็ไม่แน่ใจในตัวกฎหมายว่าจริงๆแล้วกรณีนี้ควรจะเป็นแบบไหน

ถ้าเทียบกับรถรับจ้างป้ายดำที่โทรนัดถ้าเคยมีการถูกจับปรับ (แบบที่ภูเก็ต?) ก็น่าจะแปลว่าตำรวจมองว่าผิดตามกฎหมาย แต่ไม่รู้มีใครเคยฟ้องให้ศาลตีความหรือยังครับ


@mamuang

By: AdmOd
iPhoneWindows
on 20 October 2014 - 20:06 #755483
AdmOd's picture

มันเรียกว่าป้ายขาวหรือป้ายดำนะครับ

แต่มันเป็นตัวหนังสือสีดำบนพื้นขาวนะ

By: nessuchan
iPhoneAndroidWindows
on 20 October 2014 - 20:29 #755485 Reply to:755483
nessuchan's picture

ป้ายดำครับ แต่ผมก็สงสัย ทำไมไม่เรียกป้ายขาว ทั้งที่สีอื่นเรียกตามสีพื้นหลังหมด - -

Edit:
อ่อเมื่อก่อนมันพื้นสีดำตัวเลขขาวเหมือนป้ายทะเบียนราชยานยนต์หลวง

http://m.pantip.com/topic/32203211

By: nessuchan
iPhoneAndroidWindows
on 20 October 2014 - 20:31 #755484
nessuchan's picture

ขอออกความเห็นในฐานะผู้ให้บริการรถให้เช่านะครับ (รถตู้ป้ายเหลือง) ผมเห็นแต่แรกก็งงว่าเค้าทำได้ยังไง ไม่ผิดกฎหมายหรือ บริษัทผมส่วนใหญ่เป็นแขกสนามบิน รับชาวต่างชาติเป็นหลัก ถ้าไม่ใช่รถตู้ป้ายเหลือง และต้องเป็นบริษัททัวร์ด้วย(มีใบททท)หมดสิทธ์รับแขกที่สนามบินครับ แต่ uberX ก็มีบริการรับจากสนามบินในอัตตราเหมาจ่าย 500 ในทางกฎของสนามบินการที่เป็นรถรับจ้างป้ายดำรับส่งถือว่าผิดครับ ในทางกฎหมาย รถป้ายดำรับส่งคนในฐานะรถรับจ้าง ก็ผิดเช่นกันครับ

โอเคทีนี้เรามาดูในทางปฏิบัติ
สำหรับสนามบินเนื่องจากมีผลประโยชน์มาเกี่ยวข้อง รถตู้ป้ายดำหมดสิทธิ์ครับ (รถตู้ส่วนตัวผมไม่นับ) ส่วนรถลีมูซีนดูยากครับ แคมรี่ป้ายดำป้ายเขียว รับจ้างหรือส่วนตัวนี่ยากครับ เว้นแต่ว่ามารับโดยไม่รู้ว่ามาระบใคร (มาจับแขกที่สนามบิน) อันนี้ไม่ได้แน่นอนครับ ส่วน uberX ถ้าไม่มีคนเรียกมาหรือมาส่งผู้โดยสารเค้าไม่เข้ามาอยู่แล้วครับ ยิ่งเป็นรถบ้านๆยิ่งดูยากมาก (ไม่ใช่รถหรู) ผมคิดว่าผิดนะครับ แต่จะให้จับคงเป็นไปไม่ได้

ส่วนในลักษณะรับส่งทั่วไป รถตู้ป้ายเหลืองไปดูเลยครับที่อนุสาวรีย์ มีกี่คันแทบนับได้ครับ ยิ่งป้ายเหลืองที่เป็นรถประจำทาง(ทะเบียนขึ้นต้นด้วย 1) ยิ่งหายากครับ ถามว่าผิดมั้ย แล้วทำไมไม่มีใครจับ อันนี้ผมไม่ทราบครับ
ส่วน uberX ยิ่งไม่ต้องสงสัยครับ ถ้าไม่ไปจอดรับตรงที่ห้ามจอด ตำรวจไม่มีทางทราบครับ(ต่อให้โดนจับก็ไม่ใช่ข้อหาขับรถรับจ้างป้ายดำ)

โดยส่วนตัวผมว่า uberX ผิดนะครับจะพูดให้เลี่ยงบาลียังไงรถรับจ้างก็คือรถรับจ้างครับ ถ้าปล่อยให้บริการจะกระทบกับแทกซี่จำนวนมากถึงแม้ว่าเค้าจะบริการไม่ดี แต่เค้าก็ทำถูกกฎหมายจ่ายภาษีถูกต้อง แต่ผมเชียร์ uberX นะแต่ก็ต้องดูว่ามีคนทำอะไรรึเปล่า

By: bozzini
ContributoriPhone
on 20 October 2014 - 20:35 #755486 Reply to:755484

UberX มีแต่บริการไปส่งที่สนามบินครับ แต่ไม่มีบริการรับจากสนามบิน

By: nessuchan
iPhoneAndroidWindows
on 21 October 2014 - 09:12 #755556 Reply to:755486
nessuchan's picture

อ่อ ครับผม

By: Fourpoint
Windows PhoneAndroidSymbian
on 21 October 2014 - 09:54 #755575 Reply to:755484

รถตู้ป้ายดำก็โดนจับกันบ่อยๆ ตามด่านขนส่งฯครับ แต่ก็อย่างว่า มันมีการหลบเลี่ยง การจ่ายส่วนสินบนเข้ามาด้วย

แม้ช่วงรปห.จะมีการกวาดล้างไปที ก็แค่เปลี่ยนคนที่จ่ายไป ตอนนี้ก็วิ่งกันเต็มเหมือนเดิม

By: mr_tawan
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 20 October 2014 - 21:19 #755490
mr_tawan's picture

สมมติว่า ถ้าผมรับเงินจากคนรู้จัก ไปรับไปส่ง รับเป็นเงิน เข้าข่ายผิดกฎหมายไหมครับ ?

และถ้าผมรับเงินจากนายจ้างประจำเป็นรายเดือน ขับรถวิ่งไปรับไปส่งทั้งนายจ้างและคนอื่น (ซึ่งอาจจะจ่ายเงินให้นายจ้างผมด้วย) จะถือว่าผิดกฎหมายไหมครับ ?


  • 9tawan.net บล็อกส่วนตัวฮับ
By: McKay
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 20 October 2014 - 22:00 #755497 Reply to:755490
McKay's picture

ทำเป็นอาชีพไหมหล่ะครับ?


In Soviet Warcraft, Argus comes to you.

By: Pichai_C
Windows PhoneWindows
on 20 October 2014 - 22:02 #755498 Reply to:755490

งั้นผมถามนิดนึงนะครับ ถ้าอย่างนั้นรถ Taxi รถตู้รับจ้างก็ไม่ควรมีป้ายเหลืองหรือเปล่าครับ? เพราะว่าต่อไปก็อ้างว่ารับคนรู้จักไปส่ง แล้วเค้าให้ค่าตอบแทน แล้วคำว่าคนรู้จักควรจะนับอย่างไรว่ารู้จัก แต่เสี้ยววินาทีที่ตกลงราคากันได้นับว่ารู้จักแล้วหรือเปล่าครับ?

By: Fourpoint
Windows PhoneAndroidSymbian
on 21 October 2014 - 09:51 #755574 Reply to:755490

คำถามแบบนี้เหมือนกับบอกว่า ผมรับจ้างเพื่อนทำงาน แล้วต้องนับเป็นเงินได้เสียภาษีไหมนั่นแหละครับ

ถ้านานๆทำที และไม่มีคนนอกรู้ ก็คงยากที่จะมีคนเอาผิดคุณได้

แต่การรับทำบ่อยๆ จนเป็นล่ำเป็นสัน ชนิดว่าทำเป็นอาชีพ มีคนมาจ้างคุณมากมาย มันก็มี"กลิ่น"ให้ตามได้ครับ

กรณีรถtaxiป้ายดำเช่นกัน ถ้าคุณรับจ้างแต่คนรู้จัก และคนจ้างคุณก็ไม่ไปเล่าให้คนนอกฟังว่าจ้างคุณ ก็คงมีคนเอาผิดได้ยาก

แต่ไม่ใช่ว่ามันไม่ผิดนะครับ...

By: nutmos
WriteriPhoneUbuntuWindows
on 20 October 2014 - 21:52 #755493

ผมเชียร์​ UberX นะครับ แต่ผมก็อยากให้ Uber ทำให้ถูกกฏหมาย เพราะถ้าวิ่งแบบไม่จ่ายภาษีให้รัฐแบบนี้ผมว่าไม่ยุติธรรมกับพวกแท็กซี่ที่คนดีๆ ก็มี (ถึงแม้จะน้อยเหลือเกิน) เขาจ่ายภาษี พร้อมทั้งมีการตรวจสภาพรถและสอบใบขับขี่อย่างถูกต้องครับ

By: saknarak
Android
on 20 October 2014 - 21:59 #755496
saknarak's picture

สมมติว่าผิดกฎหมาย
ถ้าผมเป็นตำรวจ ผมคงเรียกใช้บริการ แล้วก็จับ สบาย ๆ
ไม่ต้องเดินทางไปไหน
ถ้าติดกล้อง อาจจะได้ส่วนแบ่งนำจับติดสินบนอีก 10,000

By: MMSwordman
AndroidUbuntuWindows
on 21 October 2014 - 09:33 #755567 Reply to:755496
MMSwordman's picture

นิสัย! (มุขอาจารย์สังคม)

By: nottoscale
Windows Phone
on 20 October 2014 - 23:06 #755512

อยากให้เกิดการแข่งขันเสรีและเป็นธรรมครับ

By: Hexsense
ContributorAndroidRed HatSUSE
on 21 October 2014 - 02:05 #755530
Hexsense's picture

อยากรู้ว่าการทำให้ถูกกฎหมาย (นำรถไปจดทะเบียนเป็นป้ายสีอื่น)
เขาเสียอะไรเพิ่มขึ้นบ้างครับ
เสียภาษีเพิ่ม แค่นี้เหรอ?

By: ตะโร่งโต้ง
WriterAndroidWindows
on 21 October 2014 - 03:16 #755533 Reply to:755530
ตะโร่งโต้ง's picture

คนขับ​ก็ต้องทำใบขับขี่​รถยนต์​สาธารณะ​ด้วยครับ​ ก็คงมีค่าใช้จ่าย​กับ​การบริหาร​ที่ยุ่งยาก​ขึ้น​อีกหน่อย​


ช่างไฟสมัครเล่น (- -")

By: weapon
AndroidUbuntu
on 21 October 2014 - 06:59 #755538
weapon's picture

เปรียบเทียบ 3 แอพเรียกแท็กซี่ EasyTaxi, GrabTaxi และ Uber

http://droidsans.com/compare-taxi-caller-apps-easytaxi-grabtaxi-uber

By: Fourpoint
Windows PhoneAndroidSymbian
on 21 October 2014 - 09:48 #755573

เข้าข่ายผิดมากๆ พวกรถตู้ตจว.มีเยอะ ป้ายดำ แต่วิ่งรับผู้โดยสารทับเส้นทางรถบัสโดยสาร ต้องคอยวิ่งหลบด่านขนส่งฯ(เป็นจนท.ขนส่งตั้งด่าน)

ถึงจะอ้างว่า เพื่อนกันมารับกันเฉยๆ เพื่อเลี่ยงกฎหมาย คุณคิดหรือว่าข้ออ้างแบบนี้พวกtaxiเถื่อนป้ายดำตามสนามบิน เขาไม่ใช้อ้างกันบ่อยๆ? จนท.เขาก็รู้ทันครับ

อีกอย่างมันอันตรายต่อสวัสดิภาพของผู้โดยสารนะครับ เพราะรถป้ายดำ ทำให้ไม่มีกฎหมายบังคับเรื่องการทำประกันรถสาธารณะ ความรับผิดชอบของประกันชั้นหนึ่งกับรถส่วนบุคคล อาจโดนยกเว้น(ประกันส่วนใหญ่เขียนเงื่อนไขไว้ ถ้าไปใช้รับจ้างบริการสาธารณะจะไม่ชดเชย) และถึงจะหลบเลี่ยงเงื่อนไขนี้ได้ มูลค่าในการชดเชยก็ต่ำกว่าประกันของรถสาธารณะ ถ้าตายหลายๆคน จ่ายชดเชยน้อยกว่า(คุ้นๆว่าสิบล้านกับห้าสิบล้านนะ)

By: games2532
ContributoriPhoneWindows PhoneAndroid
on 21 October 2014 - 10:10 #755581

เมื่อวันศุกร์ผมใช้บริการ UberX ครับ รถที่มารับผมเป็นรถตู้ VIP ป้ายดำ ตั้งแต่ตอนนั้นก็สงสัยเลยครับว่ามันถูกต้องจริงๆหรือเปล่า

By: abstractox on 21 October 2014 - 21:59 #755822

ผิดไม่ผิดลองดูกัน

มันผิดชัวว์ๆครับ

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.352570618171139.86198.251594288268773&type=3

By: rackmanager
iPhoneAndroid
on 6 November 2014 - 11:41 #761214
rackmanager's picture

บอกไม่ได้หรอกว่าจะผิดหรือไม่ผิดน่ะครับ เพราะดูเหมือนว่ากรณีแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และมีบางประเทศบอกว่าผ่านกฏหมายบ้านเมืองเค้าได้ และก็มีบางประเทศที่บอกว่าไม่อนุญาตให้ดำเนินธุรกิจแบบนี้ได้ คนที่คิดจะทำก็ต้องคิดมากหน่อยเท่านั้นเองครับ แต่ว่าตอนนี้ระหว่างที่กว่าเค้าจะคิด่วามันผิดไม่ผิดก็บอก ไม่มีการบอกตัดสินได้เต็มๆว่าผิดทำให้คนมีการดำเนินการวิ่งอยู่ เรียกรถได้อยู่ น่ะครับ

By: pecha
iPhone
on 9 November 2014 - 11:22 #762163

ว่าตรงๆไม่โลกสวยไม่นับถูกผิดนะถ้าใช้ทั้งสองอย่างระหว่างพี่แท็กกะพีอู
อันไหนสบายใจกว่ากันเวลาเรียกไม่ต้องลุ้นว่าจะไปไหมแล้วด่าในใจว่ามึงจามาขับทำไมวะ
และความปลอดภัยในการนั่งคนเดียวอีกและเรื่องที่ไม่อยากรับรู้อีกและอีกเยอะที่พี่แท็กไม่มีการปรับปรุง
ส่วนตัวนะผมชอบพี่อูเอาตรงๆพี่แท็กถูกแต่มันแย่จนเราชินไปละว่านี่คือมาตรฐานของพี่แท็กพี่อูสีเทาๆแต่มันดีจนเราตกใจ
ว่าเฮ้ยเรามีบริการแบบนี้ในประเทศด้วยหรือนี่มันประเทศไทยจริงหรือนั่นไงมันสะท้อนอะไรบางอย่างมั้ยถึงพี่แท็กพี่ถูกอยู่แล้ว
ถ้าพี่ดีจริงพี่จะกลัวพี่อูทำไมรถพวกพี่ก็เยอะกว่าถูกต้องกว่าเรียกง่ายกว่าแต่ที่พี่อูมาแรงเพราะใครถ้าไม่ใช่พวกพี่แท็กเอง
ถ้าพี่ปรับปรุงด้วยจำนวนที่เกลื่อนเมืองพี่อูก็ตายเองล่ะแต่ตอนนี้พี่ต้องยอมรับว่าส่วนมากพี่ห่วยเอง