Tags:
Node Thumbnail

European Banking Authority (EBA) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลการธนาคารของสหภาพยุโรป ได้แจ้งเตือนเกี่ยวกับการใช้งานสกุลเงินเสมือนอย่าง Bitcoin ว่ายังไม่มีกฎระเบียบคุ้มครองเป็นการเฉพาะหากมีความเสียหายเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นจากการโจรกรรมข้อมูล การแลกเปลี่ยนเงินตราผิดพลาด ธุรกิจที่ใช้สกุลเงินเสมือนเหล่านี้เลิกกิจการ รวมทั้งไม่สามารถขอใช้สิทธิการคืนเงินตามกฎหมายคุ้มครองธุรกรรมการเงินของสหภาพยุโรป ผู้บริโภคที่ถือครองสกุลเงินเสมือนต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเอง

ที่มา - EBA

Get latest news from Blognone

Comments

By: pongmile
ContributorAndroidSymbianWindows
on 13 December 2013 - 22:24 #664850
pongmile's picture

คุ้นครองใด ๆ >> คุ้มครองใดๆ


My facebook จิ้มๆ

By: Kittichok
Contributor
on 13 December 2013 - 23:06 #664861 Reply to:664850

ขอบคุณที่แจ้งครับ

By: LinkWii1GT
iPhoneAndroidWindows
on 13 December 2013 - 22:42 #664855
LinkWii1GT's picture

แก้หัวข้อข่าวด้วยครับ :-) (ผมหวังดีนะครับ)

คุ้นครองใด ๆ >>> คุ้มครองใดๆ