Tags:
Node Thumbnail

อินเทลประกาศเปลี่ยนแปลงการรายงานข้อมูลผลประกอบการทางการเงิน เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางบริษัทปัจจุบัน IDM 2.0 ซึ่งโรงงานผลิตชิปของอินเทลจะรับผลิตชิปให้ลูกค้าภายนอกด้วย รูปแบบการรายงานแบบใหม่นี้จะสะท้อนความสามารถของธุรกิจผลิตชิป Intel Foundry มากขึ้น

การเปลี่ยนแปลงในตัวเลขผลประกอบการจะแบ่งเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

  • กลุ่มชิปพีซี, ศูนย์ข้อมูล และ AI, อุปกรณ์เครือข่าย เรียกรวมทั้งหมดเป็นกลุ่ม Intel Products (ยังรายงานแยกย่อยตามประเภทอยู่)
  • Intel Foundry ธุรกิจผลิตชิป จะบันทึกรายได้ทั้งจากการผลิตให้อินเทล และจากลูกค้าภายนอก ต้นทุนการผลิตและวิจัยพัฒนา จะรวมในส่วนธุรกิจนี้ทั้งหมด (จากเดิมกระจายไปแต่ละกลุ่ม)
  • Altera, Mobileye และธุรกิจอื่นที่เป็นบริษัทแยกออกไปแล้ว เรียกรวมว่า All Other

อินเทลยังปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังไปถึงปี 2021 เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ที่จะเริ่มใช้ในรายงานไตรมาส 1/2024 ทำให้เห็นว่า Intel Foundry นั้นยังขาดทุนจากการดำเนินงานเฉพาะส่วนธุรกิจทุกปี โดยปี 2023 ขาดทุนเพิ่มขึ้นเป็น 6,955 ล้านดอลลาร์ ซึ่งอินเทลคาดว่าปีนี้ 2024 จะขาดทุนสูงสุด และเริ่มดีขึ้น เนื่องจากแผนอัปเกรดการผลิต 5 ครั้ง ใน 4 ปี (5 nodes in 4 years) จะเสร็จสิ้นในปีนี้

ที่มา: อินเทล

No Description

Get latest news from Blognone