Tags:
Node Thumbnail

IBM ประกาศความร่วมมือกับ NASA โดยจะให้ใช้โมเดลปัญญาประดิษฐ์เพื่อหาข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวกับโลกและข้อมูลภูมิสารสนเทศอื่น ๆ โดยจะใช้ AI ทำงานร่วมกับข้อมูลดาวเทียมสำรวจโลกของ NASA โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบ Foundation Model เป็นครั้งแรก

โมเดลปัญญาประดิษฐ์ของ IBM ที่ใช้ในความร่วมมือครั้งนี้ คือ Foundation Model จะถูกเทรนด้วยชุดข้อมูลจำนวนมากที่ไม่ได้จัดรูปแบบข้อมูลไว้ล่วงหน้า (unlabeled data) และสามารถจะสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์กับงานรูปแบบอื่นๆ ทำให้ NASA สามารถเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลได้รวดเร็วขึ้นเพื่อศึกษาและจัดการกับผลกระทบของภาวะโลกร้อน

ทั้ง 2 จะร่วมมือกับพัฒนาเทคโนโลยีอื่นอีก โครงการหนึ่งคือ IBM จะเทรนโมเดลปัญญาประดิษฐ์ด้วยชุดข้อมูล Harmonized Landsat Sentinel-2 (HLS) ของ NASA ที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับพื้นดินและการใช้ที่ดิน เพื่อใช้วิเคราะห์ร่องรอยการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ อย่างภัยธรรมชาติ ผลผลิตทางการเกษตร ที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเพื่อใช้ศึกษาระบบนิเวศของโลก

อีกโครงการหนึ่งคือการจัดทำคลังข้อมูลเรื่องโลกและวิทยาศาสตร์ โดย IBM ได้พัฒนาโมเดล NLP ที่ได้รับการเทรนโดยใช้บทความที่ให้ความรู้เรื่องโลกเกือบ 300,000 ชิ้น เพื่อให้สามารถค้นหาข้อมูลง่ายขึ้น และโมเดลตัวเต็มได้รับการเทรนจาก PrimeQA ซึ่งเป็นระบบถาม-ตอบได้หลายภาษาของ IBM

นอกจากนี้ ยังร่วมมือกับสร้างโมเดลพื้นฐานเพื่อวิเคราะห์และคาดการณ์สภาพอากาศโดยใช้ MERRA-2 ซึ่งเป็นชุดข้อมูลการสังเกตุการณ์สภาพบรรยากาศ โมเดลนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Open-Source Science Initiative ของ NASA ที่มุ่งแหล่งข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ที่ครอบคลุมและเชื่อถือได้ที่ได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนอื่น ๆ ในอนาคต

ที่มา - ข่าวประชาสัมพันธ์

Get latest news from Blognone