Tags:
Node Thumbnail

กูเกิลขายไลเซนส์ปัญญาประดิษฐ์ตรวจจับมะเร็งเต้านมให้กับบริษัท iCAD ที่ขายเทคโนโลยีการตรวจจับมะเร็งโดยเฉพาะ โดยทาง iCAD จะนำเทคโนโลยีนี้ไปทดสอบการใช้งาน แล้วนำความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ของกูเกิลไปรวมเป็นส่วนหนึ่งของ Breast AI Suite และ ProFound AI Risk ของ iCAD เอง

กูเกิลรายงานการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อตรวจจับมะเร็งเต้านมมาตั้งแต่ปี 2020 พบว่าช่วยลดความผิดพลาดการตรวจลงได้ แต่ที่ผ่านมาก็กูเกิลก็ยังไม่ได้เดินหน้าที่จะขออนุญาตใช้งานจริง

ที่มา - Google Blog, iCAD

No Description

Get latest news from Blognone