Tags:
Node Thumbnail

มหาวิทยาลัย National University of Singapore (NUS) และ Nanyang Technological University (NTU) ประกาศความร่วมมือกับเฟซบุ๊ก เปิดโครงการวิจัยการพัฒนาศูนย์ข้อมูลในเขตร้อน เพื่อให้ได้ศูนย์ข้อมูลประสิทธิภาพสูง

โครงการวิจัยนี้มีมูลค่า 23 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ โดยสร้างศูนย์ข้อมูลทดสอบการออกแบบระบบทำความเย็นเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยอาศัยระบบนำความร้อนด้วยของเหลว, การดึงความร้อนออกจากชิปโดยตรง, และพัฒนาเทคโนโลยีการดำเนินงานศูนย์ข้อมูล เช่นการนำปัญญาประดิษฐ์มาช่วยจัดการ

ศูนย์ข้อมูลในสิงคโปร์ใช้พลังงานรวมถึง 7% ของพลังงานรวมในประเทศ และอุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูลนับเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีอัตราการเติบโตสูงมาก

ที่มา - NUS

No Description

Get latest news from Blognone