Tags:
Node Thumbnail

SEAMONEY (CAPITAL) ในเครือ Sea Group (Shopee, Airpay, Garena) ผู้ได้รับใบอนุญาตผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล (Digital Personal Loan) ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือ (Non-bank) เริ่มให้บริการปล่อยสินเชื่อแล้วหลังจากได้รับใบอนุญาตไปก่อนหน้านี้

ในการทำบริการสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลนั้น ผู้ประกอบการสามารถใช้เทคโนโลยีและข้อมูลทางเลือก (alternative data) มาใช้เพื่อการบริการได้ ไม่จำเป็นต้องพิจารณาฐานะทางการเงิน หรือกระแสเงินสด ไปจนถึงไม่ต้องใช้แหล่งข้อมูลกลาง (เช่นเครดิตบูโร) มาพิจารณาสินเชื่อ แต่ก็จำกัดว่าสามารถให้วงเงินได้คนละไม่เกิน 20,000 บาทและสัญญาไม่เกิน 6 เดือนเท่านั้น

ส่วนผู้ให้บริการสินเชื่อที่ไม่ใช่สถาบันการเงินนั้น ทางแบงก์ชาติระบุว่าเป็นผู้ให้บริการที่อยู่ภายใต้การกำกับตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยกิจการที่ต้องขออนุญาต นาง นวอร เดชสุวรรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยว่า ตั้งแต่เปิดให้บริษัทแจ้งความประสงค์เพื่อให้บริการสินเชื่อดิจิทัล ก็มีผู้ยื่นเข้ามาแล้วราว 8 ราย

No Description

ที่มา - ธนาคารแห่งประเทศไทย, ประชาชาติธุรกิจ

Get latest news from Blognone

Comments

By: Pacifist on 5 March 2021 - 18:14 #1201788

Seasycash ของ shopee ซินะ เมื่อวันก่อนลองกดสมัครได้มา 18,000
ถ้ากดใช้ดอก 25% ต่อปีเท่าบัตรกดเงินสดทั่วไป
มาครบเลยตอนนี้ Spaylater / Seasycash

By: KuLiKo
ContributoriPhoneWindows PhoneAndroid
on 5 March 2021 - 22:03 #1201804 Reply to:1201788

ต้องสมัครยังไงหรอครับ ของผมไม่เห็นมีให้สมัครเลย

By: animateex
iPhoneAndroidUbuntuWindows
on 5 March 2021 - 22:48 #1201808
animateex's picture

นาทีนี้ต้องท่องสูตรอาจารย์วีระเข้าไว้ "เงินกูดีกว่าเงินกู้"

By: whitebigbird
Contributor
on 6 March 2021 - 01:12 #1201813
whitebigbird's picture

รู้จักบ.นึงจากเยอรมันที่มีฐาน dev ในไทยทำธุรกิจแบบเดียวกัน ตอนที่ผมรู้จักนั้นธุรกิจดีมาก มี npl ระดับนึง ก็ขายหนี้เอา แต่เจอโควิดเข้าไปถึงกับจอดเลย

By: xenatt
ContributorWindows PhoneRed HatSymbian
on 6 March 2021 - 09:23 #1201820
xenatt's picture

ดอกเบี้ยแพง


Opensource - Hackintosh - Graphic Design - Scriptkiddie - Xenlism Project

By: whitebigbird
Contributor
on 6 March 2021 - 12:00 #1201833 Reply to:1201820
whitebigbird's picture

เพราะความเสี่ยงสูงเนื่องจากขั้นตอนกรองผู้กู้หลวมกว่าอ่ะครับ

By: Hoo
AndroidWindows
on 7 March 2021 - 20:31 #1201981

ดูอันตรายมากกว่า 🤔