Tags:
Node Thumbnail

Walmart ได้รับอนุมัติสิทธิบัตรฉบับใหม่ว่าด้วยเรื่องของระบบการเก็บข้อมูลประวัติสุขภาพของคนด้วยบล็อคเชน โดยใช้เผื่อในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นกับบุคคลเจ้าของข้อมูลจนถึงขนาดหมดสติหรืออยู่ในสภาพที่ไม่อาจสื่อสารได้ เจ้าหน้าที่ผู้เข้าช่วยเหลือจะได้รับทราบข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพของคนผู้นั้นและให้การช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ระบบการจัดเก็บและดึงข้อมูลมาใช้ตามสิทธิบัตรของ Walmart นี้ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ 3 ส่วน ส่วนแรกคืออุปกรณ์สวมใส่ที่ใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลประวัติสุขภาพ โดยในอุปกรณ์สวมใส่นี้จะมีกุญแจสาธารณะและกุญแจส่วนบุคคลที่ถูกเข้ารหัสไว้เก็บอยู่ด้วย โดยกุญแจทั้งคู่จะถูกใช้คู่กันเพื่อการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของผู้ใช้ที่จัดเก็บอยู่บนบล็อกเชน

ส่วนที่ 2 คือส่วนเซ็นเซอร์ที่ใช้ตรวจสอบข้อมูลอัตลักษณ์ทางชีวภาพของผู้ใช้เพื่อยืนยันความถูกต้องของกุญแจที่จะใช้ถอดรหัสข้อมูล เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่สวมใส่อุปกรณ์ซึ่งจัดเก็บกุญแจที่จะใช้เข้าถึงข้อมูลบนบล็อคเชนนั้น คือเจ้าของข้อมูลอย่างแท้จริง

และส่วนสุดท้ายคือส่วนของอุปกรณ์สแกน RFID โดยอุปกรณ์นี้จะถูกใช้งานโดยเจ้าหน้าที่ผู้ต้องการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ ใช้เพื่อการสแกนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่ระบุไว้ในส่วนแรกสุด

No Description

ในการใช้งานจริงเจ้าหน้าที่ผู้เข้าให้การช่วยเหลือจะต้องมีเครื่องสแกน RFID และใช้มันสแกนอุปกรณ์สวมใส่ที่จัดเก็บข้อมูลสุขภาพ นั่นจะทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับกุญแจสาธารณะและกุญแจส่วนบุคคลที่ถูกเข้ารหัสไว้ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะต้องทำการยืนยันข้อมูลอัตลักษณ์ทางชีวภาพของบุคคลเจ้าของข้อมูล ซึ่งอาจใช้วิธีสแกนลายนิ้ว, สแกนม่านตา, หรือสแกนใบหน้า เพื่อยืนยันความถูกต้องว่าเป็นข้อมูลของบุคคลนั้น ซึ่งในท้ายที่สุดเจ้าหน้าที่ก็จะสามารถเข้าถึงและอ่านข้อมูลประวัติสุขภาพที่สำคัญที่ถูกจัดเก็บไว้บนบล็อคเชนได้

Walmart เชื่อมั่นว่าหากระบบตามสิทธิบัตรฉบับนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใช้งานอย่างจริงจัง มันจะช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้คนได้อีกมาก

ที่มา - CNN, ข้อมูลสิทธิบัตรจาก FPO

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 19 June 2018 - 09:20 #1056116
panurat2000's picture

บล็อคเชน => บล็อกเชน