Tags:
Node Thumbnail

โครงการ ดีแทคพลิกไทย แพลตฟอร์มระดมทุนออนไลน์เพื่อสังคมไปก่อนหน้านี้ เป็นโครงการที่ร่วมกับมูลนิธิกองทุนไทยและ meefund.com เว็บไซต์ระดมทุนออนไลน์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รับสมัครคนทั่วไปที่มีไอเดียอยากแก้ปัญหาสังคม ล่าสุดได้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 10 ทีม ที่จะเข้าสู่รอบระดมทุนต่อไป คือ

  • ไม้เท้าปรับระดับ โดย อ.พญ.โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นไม้เท้าที่ปรับระดับตามขั้นบันได มีระบบติดตามตำแหน่ง ช่วยให้ผู้สูงอายุได้ใช้ไม้เท้าออกมาข้างนอกมากขึ้น ไม่ต้องอยู่แต่ในบ้าน
  • เครื่องช่วยสอนพิมพ์อักษรเบรลล์ขั้นพื้นฐาน โดยนางสุภาธิณี กรสิงห์ จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตัวเครื่องเป็นเหมือนเกม ที่สอนเด็กๆ เรียนรู้อักษรเบรลล์พื้นฐาน เพื่อให้ควาพิการทางสายตาไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  • ซูเปอร์ตะบันน้ำ 4.0 โดยนายจีระศักดิ์ ตรีเดช จากสมาคมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเทือกเขาเพชรบูรณ์ เป็นเครื่องสูบน้ำจากที่ต่ำขึ้นสู่ที่สูง ลดปัญหาน้ำท่วม และให้คนบนพื้นที่สูงมีน้ำใช้ทำการเกษตร
  • โปลิศน้อย เพื่อนหุ่นยนต์เพื่อผู้หญิง โดยพันตำรวจตรีหญิงเพียบพร้อม เมฆิยานนท์ จากสถาบันส่งเสริมงานสอบสวน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นแชทบ็อตช่วยผู้หญิงที่เป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวได้พูดคุย ให้คำแนะนำเรื่องการแจ้งความ
  • ภารกิจหาบ้านให้คนไร้บ้าน โดยนางลมุลจิต วิเชียรศรี กลุ่มสวนเกษตรชุมชน ผักไร้สารบ้านพูนทรัพย์ ต้องการระดมทุนเพื่อนำเงินไปสร้างโรงเพาะเห็ดจำนวน 2 โรงในสวนเกษตรของชุมชน นำผลผลิตไปจำหน่าย และพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนต่อไป เพื่อสร้างรายได้และเงินออมให้แก่สมาชิกในชุมชน เป็นหลักประกันการกู้เงินเพื่อซื้อที่จากการเคหะเพื่อสร้างที่อยู่อาศัย
  • แปรงฟันให้เด็ก โดย ผศ.ทพญ.จรัญญา หุ่นศรีสกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้องการระดมทุน เพื่อนำเงินไปผลิตสื่อเรื่องการดูแลรักษาฟันในเด็กเล็ก โดยใช้สื่อการสอน online content ส่งทาง LINE และสื่อสังคมอื่นๆ ตลอดจนโปสเตอร์สำหรับสถานีอนามัยต่างๆ
  • โคมไฟแสงอาทิตย์ โดยนางสาวกรรณิการ์ ศรีธัญญลักษณา จากมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ต้องการที่จะระดมทุน เพื่อนำเงินไปจัดซื้อโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์แล้วนำไปมอบให้แก่หมู่บ้านใน จ.แม่ฮ่องสอน ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้
  • Inskru พื้นที่แบ่งปันเคล็ดลับการสอนออนไลน์ โดยนายสรวิศ ไพบูลย์รัตนากร มูลนิธิ Teach for Thailand ต้องการนำเงินไปสร้างออนไลน์แพลทฟอร์มสำหรับครูเพื่อแลกเปลี่ยนหลักสูตร แผนการสอน และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
  • เปลี่ยนเศษอาหารให้เป็นกระดาษคุณภาพสูง โดยนายพีรวัฒน์ ขันเงิน โรงเรียนมีชัยพัฒนา ต้องการระดมทุนเพื่อนำเงินไปศึกษาหารูปแบบสร้างสินค้าจากกระดาษที่โรงเรียนผลิตจากเปลือกผักผลไม้ และพัฒนาให้เป็นธุรกิจสร้างรายได้ให้แก่โรงเรียน จ.บุรีรัมย์
  • พิพิธภัณฑ์ของเล่นพื้นบ้านออนไลน์ โดยนายวีรวัฒน์ กังวานนวกุล จากพิพิธภัณฑ์เล่นได้ ต้องการระดมทุนเพื่อนำเงินไปจัดทำ online content เกี่ยวกับการออกแบบและผลิตของเล่นพื้นบ้าน ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในเด็ก จ.เชียงราย

No Description

ข้อมูลจากเว็บไซต์โครงการระบุว่า ในเดือน พ.ค.จะเป็นขั้นตอนเริ่มดำเนินโครงการใน 10 ชุมชน ควบคู่กับการติดตามและประเมินผล และจัดหาอาสาสมัครร่วมกิจกรรมและระดมเงินบริจาคเพื่อต่อยอดโครงการ

ดีแทคเพิ่มเงินระดมทุนก้อนแรก 100,000 บาทให้โครงการที่ผ่านการคัดเลือก และเชิญชวนให้ลูกค้าดีแทคที่ระดมทุนเกิน 2,000 บาท ได้สิทธิ์ปรับสถานะ dtac Reward ให้เป็นสถานะ Blue Member นาน 1 เดือน โดยผู้บริจาคจะได้รับสิทธิ์ภายใน 3 สัปดาห์หลังการบริจาคผ่าน SMS

Get latest news from Blognone